پنجشنبه: 23 اردیبهشت 1400

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري «دام ظله» در حکم تنفيذ رياست محترم مؤسسه) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

محصولات مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي

فهرست محصولات مرکز

1) نرم‌افزارها

الف) نرم‌افزارهاي جامع کنزالحکمة (معجم موضوعي):

 1. «معجم موضوعي شرح المواقف و تعليقه‌هاي آن» (کنزالحکمة1)  (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛ 30 درصد تخفيف: 9.800 تومان

 2. «معجم موضوعي منابع منطق» (کنزالحکمة2) (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي چهارده منبع منطقي و اصطلاح‌نامه نموداري علم منطق)؛ 30 درصد تخفيف: 15.400 تومان

 3. «معجم موضوعي مجموعه مصنّفات شيخ اشراق» (کنزالحکمة3) (مشتمل بر چکيده و نمايه‌هاي منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق)؛ 30 درصد تخفيف: 11.900 تومان

 4. «معجم موضوعي منابع منطقي» (کنزالحکمة4) (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 24 منبع منطقي)؛ 30 درصد تخفيف: 11.200 تومان

 5. «معجم موضوعي منابع فلسفي» (کنزالحکمة5) (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 35 منبع فلسفي)؛ 30 درصد تخفيف: 14.000 تومان

 6. «معجم موضوعي منابع کلامي» (کنزالحکمة6) (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 42 منبع کلامي)؛ 30 درصد تخفيف: 14.000 تومان

 7. «معجم موضوعي شرح‌المقاصد» (کنزالحکمة7) (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي  منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛ 30 درصد تخفيف: 7.000 تومان

 8. «معجم موضوعي منابع عرفاني» (کنزالحکمة8) (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي 6 منبع مهم عرفاني)؛ 30 درصد تخفيف: 10.500 تومان

 9. «معجم موضوعي الغدير» (کنزالحکمة9) ( مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتاب شريف الغدير  30 درصد تخفيف: 10.500 تومان

 10. «معجم موضوعي علم کلام» (کنزالحکمة10) (مشتمل بر چکيده مطالب شرح‌المواقف و شرح‌المقاصد؛ فهرست تفصيلي 42 منبع مهم کلامي و نمايه‌هاي آنها)؛ 30 درصد تخفيف: 24.500 تومان

 11. «معجم موضوعي فلسفه اسلامي» (کنزالحکمة11) (مشتمل بر چکيده مطالب به همراه نمايه‌هاي 33 منبع فلسفي). 30 درصد تخفيف: 24.500 تومان

ب) نرم‌افزارهاي اصطلاح‌نامه علوم عقلي اسلامي:

 1. «اصطلاح‌نامه منطق» همراه با نمودار درختي 4600 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 50 منبع معتبر؛ 30 درصد تخفيف: 18.900 تومان

 2. «اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسي» همراه با نمودار درختي 1800 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 39 منبع معتبر؛ 30 درصد تخفيف: 18.900 تومان

 3. «اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق» همراه با نمودار درختي 550 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از مجموعه مصنفات شيخ اشراق (مشتمل بر 21 کتاب و رساله) و 7 منبع ديگر؛ 30 درصد تخفيف: 9.800 تومان

 4. «اصطلاح‌نامه عرفان نظري» همراه با نمودار درختي 3600 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 100 منبع معتبر؛ 30 درصد تخفيف: 18.900 تومان

 5. «اصطلاح‌نامه کلام» همراه با نمودار درختي 3650 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 280 منبع معتبر؛ 30 درصد تخفيف: 18.900 تومان

 6. «اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامي» همراه با نمودار درختي 13000 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 190 منبع معتبر؛ 30 درصد تخفيف: 19.600 تومان

 7. «اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق» همراه با نمودار درختي حدود 1300 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 150منبع معتبر؛ 30 درصد تخفيف: 18.900 تومان

 8. «اصطلاح‌نامه فلسفه سياسي» همراه با نمودار درختي حدود 1800 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 600 منبع معتبر. 30 درصد تخفيف: 18.900 تومان

ج) نرم‌افزارهاي کتابشناسي:

 1. «کتابشناسي تفصيلي منطق و تاريخ منطق» حاوي معرفي 2004 کتاب و مقاله به همراه نمايه‌هاي موضوعي منابع مزبور؛ 

  30 درصد تخفيف: 11.200 تومان

 2.  «کتابشناسي تفصيلي تاريخ فلسفه اسلامي» معرفي 5050 منبع به همراه نمايه‌هاي موضوعي. 

  30 درصد تخفيف: 15.400 تومان

د) نرم‌افزارهاي پرونده علمي:

 1. «پرونده‌هاي علمي فلسفه اسلامي» دربردارنده تصوير صفحات انتخاب شده از 382 منبع مهم فلسفه اسلامي در قالب 285 پرونده؛ 

  30 درصد تخفيف: 31.500 تومان

 2. «پرونده‌هاي علمي منطق» دربردارنده تصوير صفحات انتخاب شده از 164 منبع مهم منطقي. 

  30 درصد تخفيف: 19.600 تومان

هـ) نرم‌افزارهاي اعلام و آثار علوم عقلي اسلامي:

 1. «اعلام علوم عقلي» مشخصات مربوط به 8000 عَلَم از اعلام علوم عقلي اسلامي؛ 30 درصد تخفيف: 9.800 تومان

 2. «آثار علوم عقلي» مشخصات مربوط به حدود 50000 اثر از آثار علوم عقلي اسلامي. 30 درصد تخفيف: 11.200 تومان

2) کتاب‌ها 

الف) کتاب‌هاي معجم موضوعي:

 1. المعجم الموضوعي لشرح المواقف و حاشيتي الجلبي و السيالکوتي (5 جلد) مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتابهاي مزبور؛ 50 درصد تخفيف: 190.000 تومان

 2. المعجم الموضوعي لمنتخب الکتب المنطقية (2 جلد) مشتمل بر چکيده و نمايه 14 منبع مهم منطقي؛ 50 درصد تخفيف: 75.000 تومان

 3. المعجم الموضوعي لمجموعة مصنفات شيخ الاشراق (3 جلد) مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتاب مزبور؛ 50 درصد تخفيف: 120.000 تومان

 4. المعجم الموضوعي لعلم الکلام (5 جلد) مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 43 منبع کلامي؛ 50 درصد تخفيف: 190.000 تومان

 5. المعجم الموضوعي للفلسفة (5 جلد) مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 36 منبع فلسفي؛ 50 درصد تخفيف: 85.000 تومان

 6. المعجم الموضوعي للمنطق (3 جلد) مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 24منبع منطقي؛ 50 درصد تخفيف: 50.000 تومان

 7. المعجم الموضوعي لشرح المقاصد (3 جلد) مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتابهاي مزبور؛ 40 درصد تخفيف: 198.000 تومان

 8. المعجم الموضوعي للعرفان (1 جلد) مشتمل بر فهرست‌تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 6 منبع مهم عرفاني؛ 40 درصد تخفيف: 81.600 تومان

 9.  المعجم الموضوعي لکتاب الغدير (2 جلد) مشتمل بر نمايه‌ها و کليدواژه‌هاي کتاب شريف الغدير؛ 40 درصد تخفيف: 148.200 تومان

 10. المعجم الموضوعي لمنتخب کتب الفلسفة الاسلامية (7 جلد) مشتمل بر 25000 چکيده، 62000 نمايه ترکيبي و 1400 کليدواژه از 34 منبع مهم فلسفي؛ 40 درصد تخفيف: 558.600 تومان

 11. نمايه موضوعي منابع فلسفه سياسي (1 جلد). 40 درصد تخفيف: 80.400 تومان

ب) کتاب‌هاي اصطلاح‌نامه علوم عقلي اسلامي:

 1. اصطلاح‌نامه عرفان نظري (2 جلد)؛ موجود نمي‌باشد

 2. اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق (1 جلد)؛ 40 درصد تخفيف: 54.600 تومان

 3. اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسي (1 جلد)؛ 40 درصد تخفيف: 96.000 تومان

 4. اصطلاح‌نامه منطق (2 جلد)؛ 40 درصد تخفيف: 180.000 تومان

 5. اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامي (5 جلد)؛ 40 درصد تخفيف: 455.400 تومان

 6. اصطلاح‌نامه کلام (2 جلد)؛ 40 درصد تخفيف: 175.800 تومان

 7. اصطلاح‌نامه فلسفه سياسي (1 جلد)؛ 40 درصد تخفيف: 87.600 تومان

 8. اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق (1 جلد). 40 درصد تخفيف: 94.800 تومان

ج) فرهنگنامه‌هاي علوم عقلي اسلامي:

 1. فرهنگ اعلام علوم عقلي اسلامي (5 جلد). 

  20 درصد تخفيف: 38.000 تومان

د) كتاب‌هاي کتاب‌شناسي علوم عقلي اسلامي:

 1. کتاب‌شناسي منطق و تاريخ منطق 1 جلد (معرفي 2518 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 79.800 تومان

 2. کتاب‌شناسي فلسفه اسلامي 2 جلد (معرفي 3691 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 123.000 تومان

 3. کتاب‌شناسي تاريخ فلسفه 2 جلد (معرفي 5789 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 161.400 تومان

 4. کتاب‌شناسي علم کلام 3 جلد (معرفي 8770 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 240.600 تومان

 5. کتاب‌شناسي تاريخ کلام 3 جلد (معرفي 7632 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 214.800 تومان

 6. کتاب‌شناسي عرفان اسلامي 2 جلد (معرفي 4488 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 138.600 تومان

 7. کتاب‌شناسي تاريخ عرفان 3 جلد (معرفي 8059 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 214.800 تومان

 8. کتاب‌شناسي تفصيلي تاريخ عرفان اسلامي 6 جلد (معرفي 6600 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 478.800 تومان

 9. کتاب‌شناسي فلسفه دين 1 جلد (معرفي 2094 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 68.400 تومان

 10. کتاب‌شناسي فلسفه سياسي 2 جلد (معرفي 4185 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 129.000 تومان

 11. کتاب‌شناسي فلسفه‌هاي مضاف 2 جلد (معرفي 4546 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 163.800 تومان

 12. کتاب‌شناسي تفصيلي تاريخ فلسفه اسلامي 5 جلد (معرفي 5050 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 403.800 تومان

 13. کتاب‌شناسي تفصيلي منطق و تاريخ منطق 3 جلد ( معرفي 2004 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 218.400 تومان

 14. کتاب‌شناسي توصيفي فلسفه اخلاق 2 جلد (معرفي 432 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 116.400 تومان

 15. کتاب‌شناسي تفصيلي فلسفه اسلامي 2 جلد (معرفي 1130 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 145.200 تومان

 16. کتاب‌شناسي تفصيلي کلام 2 جلد (معرفي900 منبع)؛ 

  40 درصد تخفيف: 141.000 تومان

 17. کتاب‌شناسي تفصيلي منابع لاتين كلام 1 جلد (معرفي بيش از 1000 منبع)؛ 

  40 درصد تخفيف: 79.800 تومان

 18. کتاب‌شناسي تفصيلي منابع لاتين منطق و فلسفه اسلامي 2 جلد (معرفي بيش از 2200 منبع)؛ 

  40 درصد تخفيف: 168.000 تومان

 19. كتاب‌شناسي تفصيلي منابع لاتين فلسفه‌هاي مضاف 1 جلد (معرفي بيش از 1000 منبع)؛

   .

 20. کتاب‌شناسي اجمالي منابع لاتين کلام 2 جلد (معرفي بيش از 3500 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 126.600 تومان

 21. کتاب‌شناسي اجمالي منابع لاتين عرفان اسلامي 1 جلد (معرفي بيش از 2000 کتاب و مقاله)؛ 40 درصد تخفيف: 70.200 تومان

 22. کتاب‌شناسي اجمالي منابع لاتين منطق و فلسفه اسلامي  2 جلد (معرفي بيش از 4000 کتاب و مقاله)؛ 40 درصد تخفيف: 135.600 تومان

 23. کتاب‌شناسي اجمالي منابع لاتين فلسفه‌هاي مضاف 1 جلد (معرفي بيش از 2500 کتاب و مقاله)؛ 40 درصد تخفيف: 87.600 تومان

 24. فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي 3 جلد (معرفي 1500 نسخه خطي)؛ 40 درصد تخفيف: 243.000 تومان
 25. فهرستواره نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي 2 جلد (معرفي 2000 نسخه). 40 درصد تخفيف: 170.400 تومان

 

هـ) مدخل‌هاي دائرة‌المعارف علوم عقلي اسلامي

1. مدخل‌هاي دائرة‌المعارف منطق

 

و) مجموعه مقالات (گنجينه معرفت):

 1. جلد اول: مجموعه مقالات منطقي و فلسفي؛ 7.000 تومان

 2. جلد دوم: مجموعه مقالات کلامي؛ 4.100 تومان

 3. جلد سوم: مجموعه مقالاتي درباره دائرةالمعارف‌نويسي و فنون مرتبط؛ 8.800 تومان

 4. جلد چهارم: مجموعه مقالات فلسفه علم کلام؛ 30 درصد تخفيف: 56.700 تومان

 5. جلد پنجم: مجموعه مقالات فلسفه عرفان؛ 30 درصد تخفيف: 68.600 تومان

 6. جلد ششم: مجموعه مقالات معرفت شناسي. 30 درصد تخفيف: 52.500 تومان

ز) تک‌نگاري‌ها (رساله‌هاي تخصصي):

 1. منطق رواقي: اثر بنسون ميتس، ترجمه دکتر مهدي عظيمي؛ 

  20 درصد تخفيف: 34.400 تومان

 2. نوآوري‌هاي فلسفه اسلامي: اثر يارعلي کرد فيروزجايي؛ 

  20 درصد تخفيف: 34.450 تومان

 3. نگرشي نوين بر مسألة اتحاد عاقل و معقول: اثر حسين ديبا؛ 

  20 درصد تخفيف: 16.250 تومان

 4. مباني و اصول عرفان نظري: اثر سيد يدالله يزدان‌پناه؛ 

  20 درصد تخفيف: 73.600 تومان

 5. بديهي و نقش آن در معرفت‌شناسي: اثر عباس عارفي؛ 

  20 درصد تخفيف: 42.000 تومان

 6. مباني و فلسفه عرفان نظري: اثر علي اميني‌نژاد، مهدي بابايي و عليرضا کرماني؛ 

  20 درصد تخفيف: 54.000 تومان

 7. اعيان ثابته در عرفان اسلامي: اثر اصغر نوروزي؛ 

  20 درصد تخفيف: 14.400 تومان

 8. ابن‌عربي و اشاعره: اثر محمدعيسي جعفري؛ 

  20 درصد تخفيف: 17.550 تومان

 9. خير و شر در مکتب ابن‌عربي: اثر حسن اميني؛ 

  20 درصد تخفيف: 16.900 تومان

 10. عرفان و عترت (بررسي روايات در منابع عرفاني تا قرن پنجم هجري): اثر سيد وحيد معتمدي؛ 

  20 درصد تخفيف: 19.200 تومان

 11. انسان کامل از ديدگاه مولوي: اثر جليل آقاخاني؛

  20 درصد تخفيف: 44.000 تومان

 12. تفسير عرفاني از ديدگاه سيد حيدر آملي.

  20 درصد تخفيف:  29.700 تومان

3) مجلات علمي (نشريه)

 1. نشريه معارف عقلي (دو فصلنامه علمي ـ ترويجي)؛

 2. نشريه معارف منطقي (دو فصلنامه علمي ـ پژوهشي).

به‌روزرساني در تاريخ:  1399/11/13

پيام‌رسان ايتا
پيام‌رسان سروش