نوآورى‌هاى فلسفه اسلامي

 
اين رساله در سال 1385 توسط جناب حجت‌الاسلام آقاي دکتر يارعلي کرد فيروزجايي تأليف گرديده و در زمستان سال 1386 به چاپ رسيد.
     كتاب مذكور گزارشى از مابعدالطبيعه ارسطو و مباحث فلسفي ابن‌سينا ارائه داده، سپس به مقايسهآنها مي‌پردازد و نوآورى‌هاى فلسفه‌اسلامى را نسبت به فلسفه يويان برجسته مي‌سازد.
 

فهرست مطالب:

   بخش اول: از سنت‌هاي فلسفي پيش از اسلام تا ظهور ابن‌سينا

             فصل اول: سنت‌هاي فلسفي هندي، چيني و ايراني قبل از اسلام؛

             فصل دوم: سنت‌هاي فلسفي يوناني، يهودي و مسيحي؛

             فصل سوم: نخستين فيلسوفان مسلمان؛

             فصل چهارم: ابن سينا.

   بخش دوم: دستاوردهاي جديد ابن‌سينا در مقايسه با ارسطو و افلوطين

              فصل اول: روش ارسطو و ابن سينا در مابعدالطبيعه؛

              فصل دوم: تعريف و موضوع فلسفه اولي؛

              فصل سوم: احکام کلي وجود؛

              فصل چهارم: ماهيت و احکام آن؛

              فصل پنجم: جوهر، اقسام واحکام آن؛

              فصل ششم:تقدم وتأخر؛

              فصل هفتم:حدوث و قدم؛

              فصل هشتم:واجب ممکن؛

              فصل نهم: عليت؛

خاتمه: نظام مابعدالطبيعي ابن‌سينا.