گنجينه معرفت «5»، (مجموعه مقالات فلسفه عرفان) منتشر شد

فلسفه‌هاي مضاف به پژوهش‌هاي فلسفي و عقلاني گفته مي‌شود که به يک موضوع و يا با نگاهي درجه دوم به يک علم مي‌پردازند. بنابراين، اين فلسفه‌ها گاه مضاف به يک علم‌اند و گاه مضاف به موضوعاتي که علوم بدان مي‌پردازد. پرداختن به فلسفه علوم سبب مي‌شود شناخت کافي از جوانب گوناگون علوم به‌دست آيد و در پرتو آن ثمراتي در عرصه‌هاي تعليم، تعلّم، يافتن آسيب‌ها و توليد علم حاصل شود. فلسفه عرفان نيز دانش نوپايي است که بالندگي آن، شناخت آسيب‌ها و ايجاد تحول در علم عرفان، متناسب با شرايط کنوني را نويد مي‌دهد.

آنچه در اين مجموعه ارائه مي‌شود بخشي از مباحث مطرح در «فلسفه عرفان»، همچون چيستي عرفان، خاستگاه و عوامل پيدايي آن، روش‌شناسي و پيوند آن با ديگر قلمرو‌هاي معرفتي است.

 مقاله‌هاي ارائه شده در اين مجموعه به شرح ذيل است:

درآمد:

عرفان اسلامي؛ بايستهها و کاستي‌ها / علامه محمدتقي مصباح يزدي/ ص21- 35

چيستي فلسفه عرفان/ دکتر محمد فنايي اشکوري / ص35- 48

 فصل اول: چيستي عرفان

ساختار عرفان اسلامي/ علي فضلي / ص 51- 80

عرفان اسلامي و گستره آن/ سيد يدالله يزدان‌پناه/ ص 83- 101

ريشه‌يابي واژه تصوف در قرن اول هجري/ احمد رنجبري/ ص 103 - 131

عناصر و مؤلفه‌هاي عرفان نظري/ مهدي بابايي/ ص 133 - 160

مبادي تصديقي عرفان نظري/ حسن معلمي/ ص 181 - 191

 فصل دوم: خاستگاه و عوامل پيدايي عرفان

خاستگاه عرفان اسلامي/ سيد يدالله يزدان‌پناه/ ص 193 - 223

عرفان و شريعت/ علي اميني‌نژاد/ ص 225 - 251

عرفان اسلامي در فرايند تعامل دين و فطرت/ علي فضلي/ ص 253 - 273

عرفان و تصوف در گسترة روايات/ علي اميني‌نژاد/ ص 275 - 303

فصل سوم: روش‌شناسي عرفان

کشف و شهود/ مهدي بابايي/ ص 305 - 325

حجيت ذاتي شهود/ علي اميني‌نژاد/ ص 327

سنجه‌ها و ميزان‌هاي عرفان اسلامي/ علي اميني‌نژاد/ ص 341 ـ 383

تأويل عرفاني   سيد يدالله يزدان‌پناه 385

قلمرو عقل و قلب در شناخت حق از ديدگاه ابن‌عربي/ بهزاد مرتضايي/ ص 453 - 475

تجربه ديني و شهود/ عليرضا کرماني/ ص 477 ـ 479

 فصل چهارم: عرفان و ديگر حوزه‌هاي معرفتي

نسبت دين، عرفان و فلسفه/  سيد يدالله يزدان‌پناه/ ص 501 -531

 جان هيک و کثرت‌گرايي ديني عرفاني؛ تحليل و نقد/  ولي‌الله عباسي/ ص 533 - 577

نگاهي به وحدت اديان از چشم‌انداز عرفان / ولي‌الله عباسي/ ص 579 ـ 615

نسبت عقل و عرفان/  عليرضا کرماني/ ص 617 ـ 649

عقلگريزي عرفان؟! / سيد يدالله يزدان‌پناه/ ص 651 - 679

عرفان و رويکرد معرفت‌شناختي نوين /  سيد عطاء انزلي/ ص 681 - 738