خير و شر در مکتب ابن‌عربي

نويسنده: حسن اميني

پرسش از چرايي وجود بلايايي چون سيل، زلزله، فقر، بيماري، تجاوز به حقوق انسان‌ها و ...، همواره از مهم‌ترين دغدغه‌هاي بشر در حوزه عقايد بوده است؛ تا آنجا كه برخي در مباحث جديد كلامي به اين پندار گرويده‌اند كه وجود شرور، منافي علم نامحدود، قدرت مطلق و خير محض بودن مبدأ هستي است! كلام و فلسفه هر كدام از زاويه‌اي به حل معضل شرور پرداخته‌اند و عرفان اسلامي از اين منظر به آن توجه كرده كه، شر چگونه با خير محض بودنِ حق سازگار است؟ جناب آقاي حسن اميني از پژوهشگران مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي در اين نوشتار پس از تبيين مفهوم خير و شر، به مباني نظري اين بحث در مكتب عرفاني ابن‌عربي پرداخته و شر و خاستگاه آن را از منظر ابن‌عربي و پيروان وي تبيين كرده است.

 
فهرست مطالب
 فصل اول: كليات
 فصل دوم: آراي كلامي و فلسفي
 فصل سوم: مباني نظري خير و شر
 فصل چهارم: تبيين خير و شر
 فصل پنجم: خاستگاه شرور
 فصل ششم: بررسي چند شبهه
اين كتاب توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)