یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

نخستين جلد از کتاب «فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي» منتشر شد

کتاب حاضر، نخستين جلد از مجموعة فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي است که 500 نسخه، شامل 1136 رساله را دربرگرفته است. در هر يك از مجلدات بعدي نيز ۵۰۰ نسخه معرفي خواهد شد.

 ساختار کتاب

کتاب فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي از دو بخش تشکيل شده است:

1. فهرست نسخه‌ها

چينش اطلاعات در فهرست نسخه‌ها به ترتيب ذيل است:

 • شمارة ثبت نسخه و رساله (بيان‌کنندة شمارة نسخه و رساله در کتابخانة مرکز پژوهشي دائرهْْ‌المعارف علوم عقلي اسلامي)؛
 • عنوان اصلي و ديگر عناوين (شامل عنوان اصلي و عنوان‌هاي فرعي و جعلي رساله)؛
 • پديدآوران (شامل نام مؤلف، شارح، مترجم و... همراه با ذکر نقش پديدآور)؛
 • موضوع (بيان‌کنندة موضوعاتي که رساله به آنها پرداخته است)؛
 • زبان (بيان‌گر زبان رساله)؛
 • آغاز (شامل عبارات آغازين رساله)؛
 • انجام (شامل عبارات پاياني رساله)؛
 • وضعيت نسخه (شامل تعداد برگ، نوع خط، تعداد سطر و کامل يا ناقص بودن رساله و تعيين نوع نقص آن)؛
 • وضعيت کتابت (شامل نام کاتب، محل و تاريخ کتابت)؛
 • ملاحظات (توضيحات نسخه‌شناسي و کتاب‌شناسي)؛
 • نسخ ديگر (اشاره به تعداد نسخه‌هاي اين رساله در داخل کشور با ارجاع به فهرستواره دستنوشت‌هاي ايران: دنا)؛
 • نسخ مرکز (معرفي نسخه‌هاي ديگر همين رساله در مرکز پژوهشي دائرهْْ‌المعارف علوم عقلي اسلامي)؛
 • محل نگهداري (بيان‌کنندة محل نگهداري نسخة اصلي رساله). 

2.  نمايه‌ها

هشت نمايه زير در بخش دوم کتاب ارائه شده است:

 نمايه عناوين: در اين نمايه، همة عنوان‌هاي اصلي، فرعي و جعلي رساله‌هاي مندرج در فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي را به ترتيب حروف الفبا آورده‌ايم.

نمايه پديدآوران: در اين نمايه، پديدآوران اصلي همراه با عنوان‌هاي اصلي رساله‌ها آمده است. مراد از پديدآور اصلي، شخصي است که نقش اصلي را در توليد رساله داشته است. اين نقش‌ها شامل تأليف، شرح، ترجمه و مانند آن است.

نمايه آثار با پديدآور نامعلوم: براي سهولت کار پژوهشگران، همه عنوان‌هاي اصلي، فرعي و جعلي رساله‌هايي که مؤلف آنها نامعلوم مانده، در اين قسمت ذکر شده است.

نمايه موضوعات: در اينجا همة موضوعات و عنوان اصلي رساله‌ها را به‌صورت الفبايي آورده‌ايم. بديهي است در اين نمايه، عنوان اصلي به تعداد موضوعات رساله، ذيل هر موضوع تکرار شده است.

نمايه کاتبان: نام همة کاتب‌ها در اين نمايه آمده است و اگر کاتب به‌جز کتابت، نقش ديگري مانند مؤلف، مترجم، محشي و... داشته، آن را نيز در پرانتز يادآور شده‌ايم.

نمايه تاريخ کتابت: ترتيب چينش اين نمايه، از قديم‌ترين تاريخ تا دوره معاصر است.

نمايه محل کتابت: در اين نمايه، مکان کتابت نسخه‌ها، به ترتيب حروف الفبا مرتب شده است.

نمايه محل نگهداري: در اين نمايه، نام‌هاي اختصاري مراکزي که اصل نسخه‌ها در آنجا وجود دارد، به ترتيب الفبايي آمده است؛ نام تفصيلي مراکز و کتابخانه‌ها را در اختصارات ابتداي کتاب آورده‌ايم.