گنجينه معرفت «6» (مجموعه مقالات معرفت شناسي) منتشر شد

دانش معرفت‌شناسي که از علوم عقلي به شمار مي‌آيد، پايه همه علوم بشري و از نگاهی، مهم­ترين آنها است. هرچند اين رشته علمي به عنوان رشته‌اي مستقل در غرب جديد، شکل گرفته،‌ مراجعه به ميراث علمي مسلمانان به روشني نشان مي‌دهد که بسياري از اصول اساسي و مسائل آن از متن­های منطقي، فلسفي، کلامي و عرفاني مسلمانان قابل استفاده است. با توجه به دستاوردهاي انديشمندان مسلمان معاصر، در بازيابی اصول و مسائل اين علم از متون گذشته و ساماندهي آنها مي‌توان گفت: اکنون، معرفت‌شناسي مسلمانان به عنوان رشته­ای مستقل، با رويکردي جديد و اصول و دستاوردهايي متفاوت از فلسفه غرب ، در حوزه‌هاي علمي مسلمانان شکل گرفته و رو به گسترش است.

آنچه در اين مجموعه، ارائه شده است بخشي از دستاوردها و تلاش­هاي پژوهشگران اين حوزه در شناساندن معرفت‌شناسي مسلمانان با توجه به مباحث جديد غربي و با بهره­گيری از ميراث علمي دانشمندان علوم عقلي است.

مقالات زير در اين مجموعه گردآوري شده :

عقلانيت معرفت / محمد حسين‌زاده / ص 21

نگاهي به جغرافياي معرفت‏شناسي غرب / رحمت‏الله رضايي / ص 39

تطور تاريخي وجود ذهني / حجت کوثريان / ص 73

وجود ذهني در فلسفه اسلامي / غلامرضا فياضي / ص 103

رابطه وجود ذهني و ارزش شناخت از ديدگاه استاد مطهري  / احمد علي نيازي / ص 119

معرفت‏شناسي وجود ذهني / حجت کوثريان / ص 149

اثبات علم و نفي سفسطه در معرفت / عسکري سليماني اميري / ص 173

معرفت و گونه‏هاي يقين / عباس عارفي / ص 199

يقين؛ پيشينه، انواع و تعاريف / سيد عبدالرئوف افضلي / ص 225

اقسام بديهي و چالش تحقق / عباس عارفي / ص 251

سرّ بداهت تصوري و اقوال در مسئله / عباس عارفي / ص 287

بررسي و نقد اقوال در سرّ بداهت تصوري/ عباس عارفي / ص 311

بررسي رابطه بداهت با صدق / احمد سعيدي / ص 345

چيستي حمل ذاتي اوّلي و حمل شايع صناعي / احمد ابوترابي / ص 367

قضاياي تحليلي و ترکيبي / احمد ابوترابي / ص 407

نگاهي تطبيقي به احکام تحليلي کانت و قضاياي ذاتية المحمول / احمد ابوترابي / ص 457

مبناگرايي معتدل از ديدگاه پل موزر و ابن‌سينا / رحمت‌الله رضايي / ص 481

ملاصدرا و رويكردهاي سه‌گانه در تعقل / سعيده فخار نوغاني / ص 525