فرهنگ اعلام علوم عقلي اسلامي

فرهنگ أعلام علوم عقلي اسلامي مشتمل بر نام حدود 7800 مدخل از أعلام مرتبط با حوزه معارف عقلى اسلامى است كه ذيل هر يك نام كامل، القاب، كنيه‌ها، تخصص، مذهب، مليت، محل ولادت و وفات، استادان، شاگردان و آثار فرد، همراه با منابع استخراج اين اطلاعات، ذكر شده است. 500 نفر از اين أعلام جزو معاصرين، مستشرقين و شخصيت‌هاى علوم عقلى قبل از اسلام هستند.

فهرست مجلدات اين فرهنگ به قرار زير است:
جلد اول: الف (آبي عروضي- ايوانکيفي)
جلد دوم: ب- ذ (بابا اسحاق- ذهني)
جلد سوم: ر- ق (رابعه- قريمي)
جلد چهارم: ق- ي (قزداري- يوسي)
جلد پنجم: ملحقات و فهرست‌ها