مباني و فلسفه عرفان نظري

 

مباني و فلسفه عرفان نظري

نويسندگان: علي اميني‌نژاد، مهدي بابايي و علي‌رضا کرماني

هرچند مباني عرفان نظري به صورت رسمي و صريح در  متون عرفاني يافت نمي‌شود ولي پرداختن به اين دسته از مسائل، كه در زمره مسائل «فلسفه عرفان اسلامي» جاي مي‌گيرد، در امر آموزش و پژوهش عرفان نظري ضروري است.  نويسندگان اين اثر،‌يعني آقايان علي اميني‌نژاد، مهدي بابايي و دكتر عليرضا كرماني در اين نوشتار تلاش نموده‌اندكه در وهله اول خواننده را با مباني اساسي علم عرفان نظري آشنا كرده، آنگاه اهم مسائل اين علم را فراروي او قرار دهند.

اين كتاب به هدف تدريس دو واحد درسي در مقطع كارشناسي رشته عرفان اسلامي يا كارشناسي ارشد ساير رشته‌ها نگاشته شده و چينش بخش‌ها و فصول آن بر اساس روش تعليمي سامان يافته است و بهتر است مطابق با همين چينش مطالعه يا تدريس شود.

فهرست مطالب

بخش اول: عرفان نظري

فصل اول: چيستي عرفان نظري

فصل دوّم: موضوع، مبادي، مسائل

فصل سوّم: رابطة عرفان نظري و عملي

بخش دوم: نسبت عرفان با عقل و شريعت

فصل اوّل: عقل و عرفان

فصل دوم: عرفان و شريعت

بخش سوم: روش‌شناسي عرفان نظري

فصل اول: كشف و شهود

فصل دوم: تجربه ديني و شهود

فصل سوم: حجيت ذاتي شهود

بخش چهارم: مسائل عرفان نظري

فصل اول: خداشناسي عرفاني

فصل دوم: ظهور‌شناسي عرفاني

فصل سوم: انسان‌شناسي عرفاني