مباني و فلسفه عرفان نظري

 

                       مبانی و فلسفه عرفان نظری

       نویسندگان: علی امینی‌نژاد، مهدی بابایی و علیرضا کرمانی

هرچند مبانی عرفان نظری به صورت رسمی و صریح در  متون عرفانی یافت نمی‌شود ولی پرداختن به این دسته از مسائل، كه در زمره مسائل «فلسفه عرفان اسلامی» جای می‌گیرد، در امر آموزش و پژوهش عرفان نظری ضروری است.  نویسندگان این اثر،‌ یعنی آقایان علی امینی‌نژاد، مهدی بابایی و دكتر علیرضا كرمانی در این نوشتار تلاش نموده‌اندكه در وهله اول خواننده را با مبانی اساسی علم عرفان نظری آشنا كرده، آنگاه اهم مسائل این علم را فراروی او قرار دهند.

این كتاب به هدف تدریس دو واحد درسی در مقطع كارشناسی رشته عرفان اسلامی یا كارشناسی ارشد سایر رشته‌ها نگاشته شده و چینش بخش‌ها و فصول آن بر اساس روش تعلیمی سامان یافته است و بهتر است مطابق با همین چینش مطالعه یا تدریس شود.

فهرست مطالب

بخش اول: عرفان نظری

فصل اول: چیستی عرفان نظری

فصل دوّم: موضوع، مبادی، مسائل

فصل سوّم: رابطة عرفان نظری و عملی

بخش دوم: نسبت عرفان با عقل و شریعت

فصل اوّل: عقل و عرفان

فصل دوم: عرفان و شریعت

بخش سوم: روش‌شناسی عرفان نظری

فصل اول: كشف و شهود

فصل دوم: تجربه دینی و شهود

فصل سوم: حجیت ذاتی شهود

بخش چهارم: مسائل عرفان نظری

فصل اول: خداشناسی عرفانی

فصل دوم: ظهور‌شناسی عرفانی

فصل سوم: انسان‌شناسی عرفانی

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)