جلد اول این اثر شامل نمایه‌ها و جلد دوم مشتمل بر چکیده مطالب 14منبع مهم علم منطق است.
این منابع عبارتند از:
1)      المنطقیات للفارابی، ج1؛
2)      منطق ابن‌ زرعهْْ؛
3)      التحصیل؛
4)      معیار العلم فی فن المنطق؛
5)      محکّ النظر؛
6)      البصائر النصیریهْْ فی علم المنطق؛
7)      منطق التلویحات؛
8)      منطق حکمهْْ الإشراق؛
9)      منطق اللمحات؛
10)  شرح عیون الحکمهْْ، ج1؛
11)  کشف الأسرار عن غوامض الأفکار؛
12)  درهْْ التاج، ج2؛
13) القواعد الجلیهْْ فی شرح الرسالهْْ الشمسیهْْ؛
14)شرح المطالع فی المنطق
تدوین این اثر حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران مرکز پژوهشی دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی است. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در زمستان سال 1390 برای نخستین بار این کتاب را به چاپ رسانده است.
 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref


 

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)