کتابشناسي تاريخ فلسفه

اين کتاب که با عنوان کتاب‌شناسي تاريخ فلسفه اسلامي منتشر شده و در آن به معرفي 5789 کتاب و مقاله از کتابخانه‌هاي مختلف پرداخته‌ايم، بخش نخست از مجموعه کتاب‌شناسي‌هاي علوم عقلي مرکز است که در آن حدود پنجاه هزار عنوان کتاب و مقاله معرفي شده است.

با توجه به اينکه کتاب‌هايي که در تاريخ يک علم نوشته مي‌شوند، گاه موضوع‌محور و گاه شخصيت‌محورند، کتاب‌ها و مقالاتي هم که به معرفي احوال، آثار و آراي فيلسوفان پرداخته‌اند، در اين مجموعه از منابع تاريخ فلسفه اسلامي به شمار آمده‌اند؛ هرچند در اين کتاب‌ها و مقالات، تنها به احوال، آثار و آراي غير فلسفي اين شخصيت‌ها پرداخته شده باشد.

كتاب‌هاي کتاب‌شناسي اين مركز، از دو بخش تشكيل شده‌اند: 1) معرفي منابع  2) فهرست‌ها.

براي آشنايي با جزئيات بيشتر از مجموعه کتابشناسي ها به اين صفحه برويد.