کتابشناسي منطق و تاريخ منطق

اين کتاب که با عنوان کتاب‌شناسي منطق و تاريخ منطق منتشر شده و در آن به معرفي 2518 کتاب و مقاله از کتابخانه‌هاي مختلف پرداخته‌ايم، بخش نخست از مجموعه کتاب‌شناسي‌هاي علوم عقلي مرکز است که در آن حدود پنجاه هزار عنوان کتاب و مقاله معرفي شده است.

با توجه به اينکه کتاب‌هايي که در تاريخ يک علم نوشته مي‌شوند، گاه موضوع‌محور و گاه شخصيت‌محورند، کتاب‌ها و مقالاتي هم که به معرفي احوال، آثار و آراي منطق‌دانان پرداخته‌اند، در اين مجموعه از منابع تاريخ منطق به شمار آمده‌اند؛ هرچند در اين کتاب‌ها و مقالات، تنها به احوال، آثار و آراي غير منطقي اين شخصيت‌ها پرداخته شده باشد.

گفتني است در رشته‌هاي ديگر، کتاب‌شناسي مربوط به هر علم از کتاب‌شناسي تاريخ آن علم، جدا شده، اما در اينجا به‌خاطر حجم کمتر عناوين، کتاب‌شناسي منطق و تاريخ منطق ادغام شده است.

براي آشنايي با جزئيات بيشتر از مجموعه کتابشناسي ها به اين صفحه برويد.