المعجم الموضوعي لشرح‌المواقف و حاشيتي الجلبي و السيالکوتي

اين کتاب پنج‌جلدي مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتاب شرح مواقف و دو حاشيه معتبر آن، يعني حاشيه چلپي و سيالکوتي است. کتاب شرح مواقف از آثار مهم در حوزه مباحث کلامي به‌شمار مي‌رود. چكيده‌كردن و نمايه‌كردن منابع مهم، پيشينه‌اي مشابه در بعضي از مراكز تحقيقاتي رايانه‌اي داشته است، ولي كاري كه در اين مركز بر روي اين كتاب و كتاب‌هاي ديگر علوم عقلي انجام شده است، با كارهاي مشابه در مراكز ديگر، به لحاظ شيوه، محتوا و اتقان كار، تفاوت‌هايي اساسي دارد. اين شيوه، نسبت به معجم‌هاي لفظي و نمايه‌هاي مفرد، ده‌ها برابر بر سرعت جست‌وجوي پژوهشگران مي‌افزايد. يکي از ويژگي‌هاي اين اثر وجود چكيده‌ها در كنار نمايه‌هاي تركيبي است. بنابر پژوهشي انجام شده و نيز آمار به‌دست آمده، وجود چكيده‌ها در كنار نمايه‌هاي تركيبي، نسبت به وجود نمايه تركيبي بدون چكيده، دست‌كم به صورت ميانگين، ده‌برابر سرعت كار را، در يافتن مطلب مورد نظر افزايش مي‌دهد و اگر جنبه تعليمي بودن چكيده‌ها و تأثيري كه آنها در سرعت فهم متن مي‌گذارند در نظر گيريم، بر اين سرعت افزوده خواهد شد.