نگرشى نوين به مسئله اتحاد عاقل و معقول

نويسنده: حسين ديبا

مسائل مربوط به شناخت و آگاهي ما نسبت به جهان خارج بر اصول و مباني خاصي مبتني است که نقطه اتکاي آن اصول مباحث علم و عالم و معلوم است. طرح مسئله اتحاد عاقل و معقول در فلسفه‌اسلامي براي تبيين چنين مباحثي شکل گرفته است و آقاي حسين ديبا دراين اثر به زواياي گوناگون اين بحث پرداخته‌اند.

اين کتاب در زمستان 1382 براي اولين بار به زينت طبع آراسته گرديد و در تابستان 1388 تجديد چاپ شد.
 

فهرست بخش‌هاي اين کتاب از اين قرار است:

بخش اول: کليات؛

بخش دوم: تاريخچه بحث؛

بخش سوم: تحليل واژه‌ها؛

بخش چهارم: تحرير محل بحث؛

بخش پنجم: ادله اتحاد عاقل و معقول؛

بخش ششم: ادله منکرين اتحاد عاقل و معقول؛
بخش هفتم: ثمرات نظريه اتحاد عاقل و معقول و انگيزه‌ةاي طرح آن؛
بخش هشتم: خاتمه و نتيجه‌گيري.