نگرشى نوين به مسئله اتحاد عاقل و معقول

 

        نویسنده: حسین دیبا

مسائل مربوط به شناخت و آگاهی ما نسبت به جهان خارج بر اصول و مبانی خاصی مبتنی است که نقطه اتکای آن اصول مباحث علم و عالم و معلوم است. طرح مسئله اتحاد عاقل و معقول در فلسفه‌اسلامی برای تبیین چنین مباحثی شکل گرفته است و آقای حسین دیبا دراین اثر به زوایای گوناگون این بحث پرداخته‌اند.

این کتاب در زمستان 1382 برای اولین بار به زینت طبع آراسته گردید و در تابستان 1388 تجدید چاپ شد.
 
فهرست بخش‌های این کتاب از این قرار است:
بخش اول: کلیات؛
بخش دوم: تاریخچه بحث؛
بخش سوم: تحلیل واژه‌ها؛
بخش چهارم: تحریر محل بحث؛
بخش پنجم: ادله اتحاد عاقل و معقول؛
بخش ششم: ادله منکرین اتحاد عاقل و معقول؛
بخش هفتم: ثمرات نظریه اتحاد عاقل و معقول و انگیزه‌ةای طرح آن؛
بخش هشتم: خاتمه و نتیجه‌گیری.

 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)