کنزالحکمه 8 (فهرست تفصيلي آثارعرفاني)

(مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 6 منبع مهم عرفاني)؛

ويژگي‌هاي نرم‌افزار:

  1. تصوير 6 منبع مهم عرفاني: تمهيد القواعد، جامع‌الاسرار، و منبع‌الانوار، شرح فصوص الحکم (جندي)، شرح فصوص الحکم (کاشاني)، شرح فصوص الحکم (قيصري)، مفتاح الغيب.
  2. معجم موضوعي مآخذ فوق (1540 کليدواژه ، 6397 نمايه، 1641 فهرست مطالب)؛
  3. ارتباط ميان کليدواژه‌، نمايه، فهرست و متن از راه‌هاي مختلف؛
  4. قابليت جستجوي لفظي پيشرفته و ساده در متن منابع، فهرست، نمايه‌ها و کليدواژه‌ها؛
  5. امکان دسته‌بندي اطلاعات استخراج شده در چند مرحله.

 

تهيه فهرست تفصيلي (يا توصيف) عبارت است از: ثبت محتوا و پيام اصلي يک يا چند صفحه از کتاب، در يک ترکيب غير تام (و در عين حال گويا) به منظور دستيابي آسان و سريع به محل درج مطالب در منابع و شناسايي دقيق موضوعات مندرج در آنها. اين فهرست جامع و گويا مشتمل بر عناوين بخش‌ها، فصل‌ها و در مواردي زيرمجموعه‌هاي آنها است، به گونه‌اي كه در عين جامعيت و گويايي، از عنوان فهرست به اصطلاح مرسوم آن تجاوز نمي‌كند اما از آن دقيق‌تر و كامل‌تر است.