یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

کنزالحکمه «9»

معجم موضوعي کتاب الغدير 

اين اثر پژوهشي دربردارنده:
  • نزديک به 4500 کليدواژه و 17000 نمايه ترکيبي كتاب ارزشمند الغدیر (اثر علامه شيخ عبدالحسين اميني نجفي)؛
  • متن كتاب شريف الغدير؛
  • داراي امكانات فراوان و قابليت جست‌وجوهاي ساده و پيشرفته متعدد که و به‌وسيلة آن، مي‌توان از راه‌هاي مختلف از متن و نمايه‌هاي كتاب بهره برد؛
بيشتر کليدواژه‌هاي اين کتاب، کليدواژه‌هاي اصلي است که نمايه‌ها در ذيل آن مي‌آيد؛ برخي کليدواژه‌ها نیز ارجاعي است. فلسفة کليدواژه‌هاي ارجاعي اين است که برخي موضوعات و اعلام، افزون بر تعبير رايج و مرجح با تعبيراتي غيرمرجح نيز به کار مي‌رود و ممکن است محققان از راه تعبيرات نامرجح به جست‌وجوي مطلبي بپردازند؛ ازاين‌رو واژه‌هاي نامرجح نيز به‌مثابه کليدهاي ارجاعي ارائه شده است.
 
نمايه‌هاي اين مجموعه در چند بخش ارائه شده است:
موضوعات؛ اين بخش دربردارندة نمايه موضوعاتي است که در کتاب الغدير به آنها پرداخته شده است.
معصومين(ع)؛ اين بخش به نمايه معصومين‰ اختصاص يافته است؛ که در آن ابتدا  نمايه‌هاي مربوط به اهل‌بيت پيامبر اعظم، به ترتيب زماني، آمده و سپس نمايه‌هاي پيامبران الهي، به ترتيب الفبايي، ارائه شده است.
اعلام؛ با توجه به اينکه موضوع کتاب الغدير بررسي حديث شريف غدير در طول تاريخ است. لازم بوده تمام رجال سند در طبقات مختلف تاريخي و نيز تمام کساني که در طول تاريخ راجع به اين حديث شريف سخني گفته يا اثري به نگارش درآورده‌اند، مورد بررسي قرار گيرند و شرح‌حال آنان هرچند به‌طور مختصر مطرح گردد، ازاين‌رو بخش قابل‌توجهي از مطالب کتاب الغدير به شرح‌حال اعلام مربوط به حديث غدير اختصاص يافته است.
آثار؛ يعني آثاري که در کتاب الغدير به بررسي آنها پرداخته شده و درباره مؤلف يا شارح يا ضعف و قوت کتاب مطلبي آمده يا مطلبي از آن اثر نقل شده است.
بخش پاياني اين اثر به معرفي منابعي اختصاص يافته که در متن کتاب الغدير به آن استناد شده است. در اين بخش ذيل نام منبع، مطالب مورد استفاده از منبع و محل درج آن  نيز ارائه شده است.
اين اثر پژوهشي در دو جلدعرضه شده است. جلد اول دربردارندة نمايه‌هاي موضوعات و معصومين‰ و جلد دوم شامل نمايه‌هاي اعلام و آثار، و همچنين منابع است.
اين مجموعه حاصل تلاش پژوهشگران علوم عقلي و متخصصان امور نرم‌افزاري رايانه‌اي و مديران اجرايي متعددي است که هرکدام نقشي ارزنده در اين دستاورد داشته‌اند.