نزم‌افزار پرونده‌هاي علمي منطق

 

پرونده علمی منطق دربردارنده:
1.164  منبع مهم منطق؛
2. در قالب 124 پرونده؛
3. دسته‌بندی پرونده‌ها در 14 کلان موضوع (رده)؛
4. 156 موضوع اصلی؛
5. 1033 موضوع فرعی؛
6. نمایش حدود 47000 صفحه در فرمت  pdf
 

بخش‌های مختلف نرم‌افزار پرونده علمی منطق

هر پرونده دارای بخش‌هایی است. برای استفاده از پرونده علمی به توضیحاتی که ذیل هر بخش ارائه می شود، توجه فرمایید:

1. فهرست مطالب مندرج در پرونده: عنوان منابعی که متن انتخاب شده از آن در پرونده مندرج است، با ارجاع به شماره صفحه پرونده، در فهرست آمده است.

2. فهرست موضوعات پرونده: موضوعات اصلی و فرعی مطرح در پرونده در این فهرست آمده است. این موضوعات برگرفته از مدخل‌های دائرة المعارف است. گفتنی است در برخی پرونده ها چند موضوع اصلی، به دلیل همپوشانی مطالب در یک پرونده آمده است.

3. متون پرونده علمی: تصویر صفحات انتخاب شده از منابع که مشتمل بر مطالب مرتبط با مدخل پرونده علمی است و بدنه اصلی پرونده را تشکیل می‌دهد در این قسمت قرار دارد. ترتیب چینش این متون بر اساس تاریخ حیات مؤلف است.

در ابتدای هر منبع تصویر صفحه عنوان و شناسنامه منبع نیز آمده است. اگر منبع مورد نظر در ضمن کتاب دیگری چاپ شده باشد، علاوه بر صفحه عنوان منبع مورد نظر، صفحه عنوان و شناسنامه کتاب جامع نیز آورده می‌شود. یکی از امتیازات پرونده‌های علمی مرکز دائرة المعارف این است که متن‌های آن تنها، از نسخه‌هایی انتخاب شده‌اند که کارشناسان مرکز، آن را به لحاظ اعتبار و بی‌غلط بودن (یا کم غلط بودن) تایید کرده‌اند و محقق می‌تواند با اطمینان به نسخه به آن ارجاع دهد.

4.منابع و مآخذ: فهرست منابع مندرج در پرونده به همراه اطلاعات کتاب‌شناختی آن در این بخش قرار گرفته است. گفتنی است منابع مورد تحقیق در موضوع این پرونده به این فهرست منحصر نیست، بلکه محققان مرکز دائرةالمعارف به تمامی منابعی که توسط شورای علمی هر گروه علمی تصویب شده و فهرست آن در صفحه نخست این نرم‌افزار آمده است، مراجعه کرده اند.

5. سایر منابع: شامل دو بخش کل منبع و مطالب مرتبط است:

5. 1. کل منبعدر برخی منابع تعداد صفحاتی که به آن ارجاع داده شده، بیش از حد معمول است. در این دسته منابع به دلیل مشکل مالکیت معنوی، امکان نمایش صفحات منبع فراهم نیست. به همین دلیل این منابع در این بخش همراه با اطلاعات کتاب‌شناختی و شماره صفحات مرتبط (در صورت تعیین محدوده صفحات توسط محقق) نمایش داده می‌شود.

5. 2. مطالب مرتبطاین بخش شامل مواردی است که به هدف پربارتر شدن پرونده به کاربران پیشنهاد می‌شود. مطالب مرتبط به دو دسته تقسیم می‌شود:

5. 2. 1. منابعی که جزو فهرست منابع مصوب کارشناسان دائرةالمعارف بوده، ولی به دلیل تکرار مطلب در یک منبع یا در آثار متعدد یک نویسنده یا تکرار مطالب صاحبان آثار پیشین در کتب متأخرین دارای ثمره علمی اندکی است.

5. 2. 2. منابعی که جزو فهرست منابع مصوب کارشناسان مرکز دائرة المعارف نیست. این منابع ممکن است شامل کتب معتبر رشته‌هایی غیر از رشته مورد تحقیق، مقالات، پایان‌نامه‌ها و منابعی باشد که ویژه موضوع پرونده تألیف شده‌اند.

در رشته منطق محقق پرونده علمی برای دستیابی به مطالب مربوط به مدخل و ضمایم آن، به همه منابع رشته مورد نظر که توسط شورای علمی رشته مربوطه بررسی و تصویب شده‌اند، مراجعه کرده است.
در پرونده علمی منطق 164 منبع بررسی و تصویب شده‌اند:

ردیف

منبع

نویسنده

1

منطق ارسطو (ج1)

ارسطو (322ق.م)

2

منطق ارسطو (ج2)

ارسطو (322ق.م)

3

منطق ارسطو (ج3)

ارسطو (322ق.م)

4

کتاب ارسطوطالیس فی الشعر

ارسطو (322ق.م)

5

ایساغوجی، در: منطق ارسطو (ج3)

فرفوریوس (305م)

6

المنطق، در:المنطق لابن المقفع و حدود المنطق لابن بهریز

ابن مقفع، عبدالله بن مقفع (142ق)

7

الحدود، در: رسائل منطقیة فی الحدود و الرسوم

جابر بن حیان (200ق)

8

حدود المنطق، در: المنطق لابن المقفع و حدود المنطق لابن بهریز

ابن بهریز، حبیب بن بهریز (قرن 3)

9

الالفاظ المستعملة فی المنطق

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

10

ما ینبغی أن یقدم قبل تعلم الفلسفة، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

11

التوطئة فی المنطق، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

12

فصول، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

13

ایساغوجی أی المدخل، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

14

قاطاغوریاس أی المقولات، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

15

باری‌ارمینیاس و معناه القول فی العبارة، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

16

انولوطیقا الاول و هو القیاس، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

17

القیاس الصغیر، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

18

الامکنة المغلطة، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

19

التحلیل، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

20

البرهان، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

21

شرائط الیقین، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

22

الجدل، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

23

الخطابة، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

24

مقالة فی قوانین صناعة الشعراء للمعلم الثانی، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

25

الشعر، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

26

قول الفارابی فی التناسب و التألیف، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

27

علم الحقایق، در: المنطقیات (ج1)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

28

شرح العبارة، در: المنطقیات (ج2)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

29

شرح القیاس، در: المنطقیات (ج2)

فارابی، (ابونصر) محمد بن محمد (339ق)

30

رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء (ج1)

اخوان الصفا (375ق)

31

شرح کتاب مقولات ارسطو، در: رسائل ابوالحسن عامری

عامری، (ابوالحسن) محمد بن یوسف (381ق)

32

الحدود الفلسفیة، در: رسائل منطقیة فی الحدود و الرسوم

کاتب خوارزمی، محمد بن احمد (387ق)

33

منطق ابن‌زرعة

ابن‌زرعه، عیسی بن اسحق (398ق)

34

کتاب الخمسین مسألة فی کسر المنطق، در: منطق و مباحث الفاظ

ابوالنجا فارض، محمد بن مطهر (حدود قرن 4)

35

الاشارات و التنبیهات (ج1)

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

36

الحدود، در: رسائل منطقیة فی الحدود و الرسوم

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

37

دانشنامه علایی (منطق و فلسفه اولی)

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

38

عیون الحکمة، در: رسائل الشیخ الرئیس

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

39

منطق المشرقیین، در: منطق المشرقیین و القصیدة المزدوجة فی المنطق

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

40

القصیدة المزدوجة، در: منطق المشرقیین و القصیدة المزدوجة فی المنطق

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

41

النجاة من الغرق فی بحر الضلالات

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

42

المدخل، در: الشفاء، المنطق (ج1)

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

43

المقولات، در: الشفاء، المنطق (ج1)

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

44

العبارة، در: الشفاء، المنطق (ج1)

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

45

القیاس، در: الشفاء، المنطق (ج2)

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

46

البرهان، در: الشفاء، المنطق (ج3)

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

47

الجدل، در: الشفاء، المنطق (ج3)

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

48

السفسطة، در: الشفاء، المنطق (ج4)

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

49

الخطابة، در: الشفاء، المنطق (ج4)

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

50

الشعر، در: الشفاء، المنطق (ج4)

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

51

رسالة فی تعقب الموضع الجدلی، در: منطق و مباحث الفاظ

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

52

المسائل الغریبة العشرینیة، در: منطق و مباحث الفاظ

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (428ق)

53

التقریب لحد المنطق، در: رسائل ابن حزم الاندلسی (ج4)

ابن‌حزم (اندلسی)، علی بن احمد (456ق)

54

التحصیل

بهمنیار بن مرزبان (458ق)

55

بیان الحق بضمان الصدق

ابوالعباس لوکری، فضل بن محمد (464ق)

56

شرح قصیده اسرار الحکمة، در: منطق و مباحث الفاظ

ابوالعباس لوکری، فضل بن محمد (464ق)

57

الکافیة فی الجدل

امام‌الحرمین جوینی، عبدالملک بن عبدالله (478ق)

58

معیار العلم فی فن المنطق

غزالی، (ابوحامد) محمد بن محمد (505ق)

59

محک النظر

غزالی، (ابوحامد) محمد بن محمد (505ق)

60

القسطاس المستقیم

غزالی، (ابوحامد) محمد بن محمد (505ق)

61

مقاصد الفلاسفة

غزالی، (ابوحامد) محمد بن محمد (505ق)

62

تعالیق ابن‌باجة علی منطق الفارابی، در: المنطقیات (ج3)

ابن‌باجه، محمد بن یحیی (533ق)

63

البصائر النصیریة فی علم المنطق

ابن‌سهلان ساوی، عمر بن سهلان (540ق)

64

التبصرة (در منطق)، در: تبصره و دو رساله دیگر در منطق

ابن‌سهلان ساوی، عمر بن سهلان (540ق)

65

رساله در منطق، در: تبصره و دو رساله دیگر در منطق

ابن‌سهلان ساوی، عمر بن سهلان (540ق)

66

فی تحقیق نقیض الوجود، در: تبصره و دو رساله دیگر در منطق

ابن‌سهلان ساوی، عمر بن سهلان (540ق)

67

المعتبر فی الحکمة (ج1)

ابوالبرکات بغدادی، هبة‌الله بن علی (560ق)

68

المشارع و المطارحات

سهروردی، یحیی بن حبش (شیخ اشراق) (587ق)

69

حکمة الاشراق

سهروردی، یحیی بن حبش (شیخ اشراق) (587ق)

70

منطق التلویحات

سهروردی، یحیی بن حبش (شیخ اشراق) (587ق)

71

شرح البرهان لارسطو و تلخیص البرهان

ابن‌رشد، محمد ابن احمد (595ق)

72

تلخیص الخطابة

ابن‌رشد، محمد ابن احمد (595ق)

73

تلخیص السفسطة

ابن‌رشد، محمد ابن احمد (595ق)

74

تلخیص کتاب العبارة

ابن‌رشد، محمد ابن احمد (595ق)

75

تلخیص کتاب المقولات

ابن‌رشد، محمد ابن احمد (595ق)

76

تلخیص کتاب ارسطوطالیس فی الجدل

ابن‌رشد، محمد ابن احمد (595ق)

77

تلخیص کتاب البرهان

ابن‌رشد، محمد ابن احمد (595ق)

78

تلخیص کتاب القیاس

ابن‌رشد، محمد ابن احمد (595ق)

79

تلخیص کتاب الشعر

ابن‌رشد، محمد ابن احمد (595ق)

80

شرح عیون الحکمة (ج1)

فخر رازی، محمد بن عمر (606ق)

81

شرح الاشارات و التنبیهات (ج1)

فخر رازی، محمد بن عمر (606ق)

82

لباب الاشارات و التنبیهات

فخر رازی، محمد بن عمر (606ق)

83

منطق الملخص

فخر رازی، محمد بن عمر (606ق)

84

کتاب المحصل

فخر رازی، محمد بن عمر (606ق)

85

الرسالة الکمالیة فی الحقایق الالهیة

فخر رازی، محمد بن عمر (606ق)

86

کتاب المبین، در: المصطلح الفلسفی عند العرب

سیف‌الدین آمدی، علی بن ابی‌علی (631ق)

87

کشف الاسرار عن غوامض الافکار

خونجی، محمد بن‏ ناماور (646ق)

88

الجمل، در: رسالتان فی المنطق

خونجی، محمد بن‏ ناماور (646ق)

89

ایساغوجی، در: مقید فناری علی قول احمد در علم منطق

اثیرالدین ابهری، مفضل بن عمر (663ق)

90

رساله در علم و نطق (منهاج مبین)، در: مصنفات

بابا افضل کاشانی، محمد بن حسین (667ق)

91

اساس الاقتباس، در: تعلیقه بر اساس الاقتباس (ج1)

نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (672ق)

92

منطق التجرید، در: الجوهر النضید

نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (672ق)

93

اجوبة مسائل رکن‌الدین الاسترآبادی، در: منطق و مباحث الفاظ

نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (672ق)

94

تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار، در: منطق و مباحث الفاظ

نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (672ق)

95

مطارحات منطقیة، در: منطق و مباحث الفاظ

نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (672ق)

96

منطق العین یا عین القواعد در فن منطق

کاتبی قزوینی، علی بن عمر (675ق)

97

الرسالة الشمسیة، در: تحریر القواعد المنطقیة

کاتبی قزوینی، علی بن عمر (675ق)

98

بیان الحق و لسان الصدق

سراج‌الدین ارموی، محمود بن ‏ابی‏بکر (682ق)

99

مطالع الانوار فی المنطق، در:شرح المطالع فی المنطق

سراج‌الدین ارموی، محمود بن ‏ابی‏بکر (682ق)

100

الجدید فی الحکمة

ابن‌کمونه، سعد بن منصور (683ق)

101

طوالع الأنوار، در: مطالع الأنظار فی شرح طوالع الأنوار

بیضاوی، عبدالله بن عمر (685ق)

102

شرح حکمة الاشراق

شهرزوری، (شمس‌الدین) محمد بن محمود (687ق)

103

فلسفه اشراق به زبان فارسی (حیات النفوس)

ریزی، اسماعیل بن محمد (قرن7)

104

شرح حکمة الاشراق

قطب‌الدین شیرازی، محمود بن مسعود (710ق)

105

درة التاج

قطب‌الدین شیرازی، محمود بن مسعود (710ق)

106

القواعد الجلیة فی شرح الرسالة الشمسیة

علامه حلی، حسن بن یوسف (726ق)

107

الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید

علامه حلی، حسن بن یوسف (726ق)

108

الاسرار الخفیة فی العلوم العقلیة

علامه حلی، حسن بن یوسف (726ق)

109

نقض المنطق

ابن‌تیمیه، احمد بن‏ عبدالحلیم (728ق)

110

الرد علی المنطقیین (ج1)

ابن‌تیمیه، احمد بن‏ عبدالحلیم (728ق)

111

الرد علی المنطقیین (ج2)

ابن‌تیمیه، احمد بن‏ عبدالحلیم (728ق)

112

مطالع الانظار فی شرح طوالع الانوار

اصفهانی، (شمس‌الدین) محمود بن عبدالرحمن (749ق)

113

المواقف فی علم الکلام

عضدالدین ایجی، عبدالرحمن بن احمد (756ق)

114

تحریر القواعد المنطقیة فی شرح الرسالة الشمسیة

قطب‌الدین رازی، محمد بن محمد (766ق)

115

شرح المطالع فی المنطق

قطب‌الدین رازی، محمد بن محمد (766ق)

116

الرسالة المعمولة، در: رسالتان فی التصور و التصدیق

قطب‌الدین رازی، محمد بن محمد (766ق)

117

تهذیب المنطق، در: الحاشیة علی تهذیب المنطق

تفتازانی، (سعدالدین) مسعود بن عمر (793ق)

118

شرح المقاصد (ج1)

تفتازانی، (سعدالدین) مسعود بن عمر (793ق)

119

المختصرفی المنطق، در: رسالتان فی المنطق

ابن‌عرفه (ورغمی)، محمد بن‏ محمد (803ق)

120

شرح المواقف (ج1)

جرجانی، میر سید شریف علی بن محمد (816ق)

121

شرح المواقف (ج2)

جرجانی، میر سید شریف علی بن محمد (816ق)

122

حاشیة شرح المطالع، در: شرح المطالع

جرجانی، میر سید شریف علی بن محمد (816ق)

123

التعریفات

جرجانی، میر سید شریف علی بن محمد (816ق)

124

شرح ایساغوجی، در: مقیّد فناری علی قول احمد در علم منطق

فناری، محمد بن حمزه (834ق)

125

المناهج فی المنطق

ترکه اصفهانی، (صائن‌الدین) علی بن محمد (835ق)

126

شرح الغرة فی المنطق للرازی

رازی حبلرودی، خضر بن محمد (836ق)

127

شرح تصورات و تصدیقات میزان الانتظام

میبدی، حسین بن معین‌الدین (910ق)

128

جهد القریحة فی تجرید النصیحة، در: صون المنطق و الکلام…

سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر (911ق)

129

صون المنطق و الکلام عن فن المنطق و الکلام

سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر (911ق)

130

حاشیة المحقق الدوانی علی حاشیة الشریف الجرجانی، در: شروح الشمسیة

دوانی، محمد بن اسعد (918ق)

131

حاشیة التهذیب لجلال الدوانی، در: تهذیب المنطق

دوانی، محمد بن اسعد (918ق)

132

شرح الغرة فی المنطق للصفوی

صفوی، (قطب‌الدین) عیسی بن محمد (953ق)

133

الحاشیة علی تهذیب المنطق

یزدی، ملاعبدالله بن حسین (981ق)

134

التنقیح فی المنطق

صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (ملاصدرا) (1050ق)

135

رسالة التصور و التصدیق، در: رسالتان فی التصور و التصدیق

صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (ملاصدرا) (1050ق)

136

شرح تهذیب المنطق، در: حاشیة العطار علی شرح الخبیصی

خبیصی، (فخرالدین) عبیدالله بن فضل‌اللّه (1050ق)

137

شرح الرسالة المعمولة فی التصور و التصدیق و تعلیقاته

هروی کابلی، محمدزاهد بن محمداسلم (1101ق)

138

التعلیقة علی شرح التهذیب (تهذیب میری)

هروی کابلی، محمدزاهد بن محمداسلم (1101ق)

139

الرسالة المحیطة بتشکیکات فی القواعد المنطقیة، در: منطق و مباحث الفاظ

گیلانی، عبدالله (1112ق)

140

موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم (ج1)

تهانوی، محمدعلی بن علی (1158ق)

141

موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم (ج2)

تهانوی، محمدعلی بن علی (1158ق)

142

موسوعة مصطلحات جامع العلوم (الملقب بدُستور العلماء)

احمد نگری، عبدالنبی بن عبدالرسول (1173ق)

143

شرح سلم مولوی حمدالله

سندیلوی، حمدالله بن فضل‌اللّه (1178ق)

144

رسالة فی المنطق ایضاح المبهم فی معانی السلم

دمنهوری، احمد بن عبدالمنعم (1192ق)

145

البرهان

کلنبوی، (شیخ‌زاده) اسماعیل بن مصطفی (1205ق)

146

حاشیة العطار علی شرح الخبیصی

عطار (مصری)، حسن بن محمد (1250ق)

147

شرح المنظومة (ج1)

سبزواری، (ملا) هادی بن مهدی (1289ق)

148

حاشیة علی شرح شیخ الاسلام علی ایساغوجی

علیش، محمد بن احمد (1299ق)

149

تعلیقة رشیقة علی شرح منظومة السبزواری

آشتیانی، (میرزا) مهدی (1372ق)

150

منطق

فاضل تونی، محمدحسین (1381ق)

151

المنطق

مظفر، محمدرضا (1383ق)

152

درس‌های الهیات شفا، در: مجموعه آثار (ج7)

مطهری، مرتضی (1400ق)

153

الأسس المنطقیة للاستقراء، در: المجموعة الکاملة لمؤلفات... (ج1)

صدر، محمدباقر (1400ق)

154

رسائل سبعه

طباطبایی، (علامه) محمدحسین (1402ق)

155

رهبر خرد

شهابی خراسانی، محمود (1407ق)

156

نقد الآراء المنطقیة و حل مشکلاتها (ج1)

کاشف‌الغطاء، علی (1410ق)

157

نقد الآراء المنطقیة و حل مشکلاتها (ج2)

کاشف‌الغطاء، علی (1410ق)

158

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

جبر، فرید و... (1414ق)

159

متفکرین اسلامی در برابر منطق یونان

حسینی طباطبایی، مصطفی (1416ق)

160

تاریخچه ادوار منطق از کتاب فرهنگ علوم اسلامی

مدیر شانه‌چی، کاظم (1423ق)

161

ضوابط المعرفة و اصول الاستدلال و المناظرة

میدانی، عبدالرحمن حسن حبنکة (1425ق)

162

منطق صوری

خوانساری، محمد (1431ق)

163

سرشت کلیت و ضرورت (پژوهشی در فلسفه منطق)

سلیمانی امیری، عسکری (معاصر)

164

فصل فی ما هی صناعة المنطق و فی ما ذا ینتفع بها، در: منطق و مباحث الفاظ

مؤلف: مجهول

 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

daeratolmaaref@

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

daeratolmaaref@

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)