انتشار کتاب «ابن عربي و اشاعره»

 

 نويسنده: آقاي محمدعيسي جعفري

شناخت مرزهاي فکري مکتب‌هاي گوناگون، نيازمند بررسي دقيق ديدگاه‌هاي مطرح‌شده صاحبان آنها است. نويسنده با مراجعه به ديدگاه‌هاي مکتب اشاعره و ابن‌عربي کوشيده است تا چشم‌انداز روشني از ديدگاه‌هاي دو طرف ارائه دهد و مرزهاي درهم تنيده فرضي ميان آنها را مشخص کرده و به ابهام تأثيرپذيري ابن‌عربي و به دنبال آن، عرفان نظري از ديدگاه‌هاي اشاعره پاسخي شايسته دهد.

در اين کتاب مي‌خوانيم:
·        کلياتي درباره مکتب اشاعره و ابن عربي
·        تفاوت ميان گستره علمي کلام و عرفان
·        ديدگاه ابن‌عربي درباره متکلمان
·        ديدگاه دو مکتب درباره «صفات خداوند»،«‌جبر و اختيار»، «کلام الهي» و «رؤيت».
·        پيشنهادهايي براي تحقيق بيش‌تر
 
تهيه شده در مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي
نوبت چاپ: اول، اسفند 1390
ناشر: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)