محصولات مرکز پژوهشی دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی

فهرست محصولات مرکز

1) نرم‌افزارها

الف) نرم‌افزارهای جامع کنزالحکمة (معجم موضوعی):

 1. «معجم موضوعی شرح المواقف و تعلیقه‌های آن» (کنزالحکمة1)  (مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛
 2. «معجم موضوعی منابع منطق» (کنزالحکمة2) (مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های چهارده منبع منطقی و اصطلاح‌نامه نموداری علم منطق)؛
 3. «معجم موضوعی مجموعه مصنّفات شیخ اشراق» (کنزالحکمة3) (مشتمل بر چکیده و نمایه‌های منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق)؛
 4. «معجم موضوعی منابع منطقی» (کنزالحکمة4) (مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب به همراه نمایه‌های 24 منبع منطقی)؛
 5. «معجم موضوعی منابع فلسفی» (کنزالحکمة5) (مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب به همراه نمایه‌های 35 منبع فلسفی)؛
 6. «معجم موضوعی منابع کلامی» (کنزالحکمة6) (مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب به همراه نمایه‌های 42 منبع کلامی)؛
 7. «معجم موضوعی شرح‌المقاصد» (کنزالحکمة7) (مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های  منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛
 8. «معجم موضوعی منابع عرفانی» (کنزالحکمة8) (مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های 6 منبع مهم عرفانی)؛
 9. «معجم موضوعی الغدیر» (کنزالحکمة9) (مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های کتاب شریف الغدیر)؛
 10. «معجم موضوعی علم کلام» (کنزالحکمة10) (مشتمل بر چکیده مطالب شرح‌المواقف و شرح‌المقاصد؛ فهرست تفصیلی 42 منبع مهم کلامی و نمایه‌های آنها)؛
 11. «معجم موضوعی فلسفه اسلامی» (کنزالحکمة11) (مشتمل بر چکیده مطالب به همراه نمایه‌های 33 منبع فلسفی).

 

ب) نرم‌افزارهای اصطلاح‌نامه علوم عقلی اسلامی:

 1. «اصطلاح‌نامه منطق» همراه با نمودار درختی 4600 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 50 منبع معتبر؛
 2. «اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسی» همراه با نمودار درختی 1800 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 39 منبع معتبر؛
 3. «اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق» همراه با نمودار درختی 550 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از مجموعه مصنفات شیخ اشراق (مشتمل بر 21 کتاب و رساله) و 7 منبع دیگر؛
 4. «اصطلاح‌نامه عرفان نظری» همراه با نمودار درختی 3600 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 100 منبع معتبر؛
 5. «اصطلاح‌نامه کلام» همراه با نمودار درختی 3650 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 280 منبع معتبر؛
 6. «اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامی» همراه با نمودار درختی 13000 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 190 منبع معتبر؛
 7. «اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق» همراه با نمودار درختی حدود 1300 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 150منبع معتبر؛
 8. «اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی» همراه با نمودار درختی حدود 1800 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 600 منبع معتبر؛
 9. اصطلاح‌نامه و نمایه موضوعی منطق رواقی همراه با نمودار، مستند اصطلاحات و مآخذ (لوح فشرده همراه كتاب).

ج) نرم‌افزارهای کتابشناسی:

 1. «کتابشناسی تفصیلی منطق و تاریخ منطق» حاوی معرفی 2004 کتاب و مقاله به همراه نمایه‌های موضوعی منابع مزبور؛
 2.  «کتابشناسی تفصیلی تاریخ فلسفه اسلامی» معرفی 5050 منبع به همراه نمایه‌های موضوعی.

د) نرم‌افزارهای پرونده علمی:

 1. «پرونده‌های علمی فلسفه اسلامی» دربردارنده تصویر صفحات انتخاب شده از 382 منبع مهم فلسفه اسلامی در قالب 285 پرونده؛
 2. «پرونده‌های علمی منطق» دربردارنده تصویر صفحات انتخاب شده از 164 منبع مهم منطقی

هـ) نرم‌افزارهای اعلام و آثار علوم عقلی اسلامی:

 1. «اعلام علوم عقلی» مشخصات مربوط به 8000 عَلَم از اعلام علوم عقلی اسلامی؛
 2. «آثار علوم عقلی» مشخصات مربوط به حدود 50000 اثر از آثار علوم عقلی اسلامی.

2) کتاب‌ها 

الف) کتاب‌های معجم موضوعی:

1.المعجم الموضوعی لشرح المواقف و حاشیتی الجلبی و السیالکوتی (5 جلد) مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های کتابهای مزبور؛

2.المعجم الموضوعی لمنتخب الکتب المنطقیة (2 جلد) مشتمل بر چکیده و نمایه 14 منبع مهم منطقی؛

3.المعجم الموضوعی لمجموعة مصنفات شیخ الاشراق (3 جلد) مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های کتاب مزبور؛

4.المعجم الموضوعی لعلم الکلام (5 جلد) مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های 43 منبع کلامی؛

5.المعجم الموضوعی للفلسفة (5 جلد) مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های 36 منبع فلسفی؛

6.المعجم الموضوعی للمنطق (3 جلد) مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های 24منبع منطقی؛

7.المعجم الموضوعی لشرح المقاصد (3 جلد) مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های کتابهای مزبور؛

8.المعجم الموضوعی للعرفان (1 جلد) مشتمل بر فهرست‌تفصیلی مطالب و نمایه‌های 6 منبع مهم عرفانی؛

9. المعجم الموضوعی لکتاب الغدیر (2 جلد) مشتمل بر نمایه‌ها و کلیدواژه‌های کتاب شریف الغدیر؛

10.المعجم الموضوعی لمنتخب کتب الفلسفة الاسلامیة (7 جلد) مشتمل بر 25000 چکیده، 62000 نمایه ترکیبی و 1400 کلیدواژه از 34 منبع مهم فلسفی؛

11.نمایه موضوعی منابع فلسفه سیاسی (1 جلد)؛

12.نمایه موضوعی منابع فلسفه اخلاق (1 جلد).

ب) کتاب‌های اصطلاح‌نامه علوم عقلی اسلامی:

 1. اصطلاح‌نامه عرفان نظری (2 جلد)؛ موجود نمی‌باشد
 2. اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق (1 جلد)؛
 3. اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسی (1 جلد)؛
 4. اصطلاح‌نامه منطق (2 جلد)؛
 5. اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامی (5 جلد)؛
 6. اصطلاح‌نامه کلام (2 جلد)؛
 7. اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی (1 جلد)؛
 8. اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق (1 جلد)؛
 9. اصطلاح‌نامه و نمایه موضوعی منطق رواقی (1 جلد).

ج) فرهنگنامه‌های علوم عقلی اسلامی:

فرهنگ اعلام علوم عقلی اسلامی (5 جلد).

د) كتاب‌های کتاب‌شناسی علوم عقلی اسلامی:

 1. کتاب‌شناسی منطق و تاریخ منطق 1 جلد (معرفی 2518 منبع)؛
 2. کتاب‌شناسی فلسفه اسلامی 2 جلد (معرفی 3691 منبع)؛
 3. کتاب‌شناسی تاریخ فلسفه 2 جلد (معرفی 5789 منبع)؛
 4. کتاب‌شناسی علم کلام 3 جلد (معرفی 8770 منبع)؛
 5. کتاب‌شناسی تاریخ کلام 3 جلد (معرفی 7632 منبع)؛
 6. کتاب‌شناسی عرفان اسلامی 2 جلد (معرفی 4488 منبع)؛
 7. کتاب‌شناسی تاریخ عرفان 3 جلد (معرفی 8059 منبع)؛
 8. کتاب‌شناسی تفصیلی تاریخ عرفان اسلامی 6 جلد (معرفی 6600 منبع)؛
 9. کتاب‌شناسی فلسفه دین 1 جلد (معرفی 2094 منبع)؛
 10. کتاب‌شناسی فلسفه سیاسی 2 جلد (معرفی 4185 منبع)؛
 11. کتاب‌شناسی فلسفه‌های مضاف 2 جلد (معرفی 4546 منبع)؛
 12. کتاب‌شناسی تفصیلی تاریخ فلسفه اسلامی 5 جلد (معرفی 5050 منبع)؛
 13. کتاب‌شناسی تفصیلی منطق و تاریخ منطق 3 جلد ( معرفی 2004 منبع)؛
 14. کتاب‌شناسی توصیفی فلسفه اخلاق 2 جلد (معرفی 432 منبع)؛
 15. کتاب‌شناسی تفصیلی فلسفه اسلامی 2 جلد (معرفی 1130 منبع)؛
 16. کتاب‌شناسی تفصیلی کلام 2 جلد (معرفی900 منبع)؛
 17. کتاب‌شناسی تفصیلی منابع لاتین كلام 1 جلد (معرفی بیش از 1000 منبع)؛ 
 18. کتاب‌شناسی تفصیلی منابع لاتین منطق و فلسفه اسلامی 2 جلد (معرفی بیش از 2200 منبع)؛ 
 19. كتاب‌شناسی تفصیلی منابع لاتین فلسفه‌های مضاف 1 جلد (معرفی بیش از 1000 منبع)؛
 20. کتاب‌شناسی اجمالی منابع لاتین کلام 2 جلد (معرفی بیش از 3500 منبع)؛
 21. کتاب‌شناسی اجمالی منابع لاتین عرفان اسلامی 1 جلد (معرفی بیش از 2000 کتاب و مقاله)؛
 22. کتاب‌شناسی اجمالی منابع لاتین منطق و فلسفه اسلامی  2 جلد (معرفی بیش از 4000 کتاب و مقاله)؛
 23. کتاب‌شناسی اجمالی منابع لاتین فلسفه‌های مضاف 1 جلد (معرفی بیش از 2500 کتاب و مقاله)؛
 24. فهرست نسخه‌های عکسی علوم عقلی اسلامی 3 جلد (معرفی 1500 نسخه خطی)؛
 25. فهرستواره نسخه‌های عکسی علوم عقلی اسلامی 2 جلد (معرفی 2000 نسخه).

هـ) مدخل‌های دائرة‌المعارف علوم عقلی اسلامی

 1. مدخل‌های دائرة‌المعارف منطق (1 جلد)؛
 2. مدخل‌های دائرة‌المعارف فلسفه اخلاق (1 جلد)؛
 3. مدخل‌های دائرة‌المعارف معرفت‌شناسی (1 جلد).

و) مجموعه مقالات (گنجینه معرفت):

 1. جلد اول: مجموعه مقالات منطقی و فلسفی؛
 2. جلد دوم: مجموعه مقالات کلامی؛
 3. جلد سوم: مجموعه مقالاتی درباره دائرةالمعارف‌نویسی و فنون مرتبط؛
 4. جلد چهارم: مجموعه مقالات فلسفه علم کلام؛
 5. جلد پنجم: مجموعه مقالات فلسفه عرفان؛
 6. جلد ششم: مجموعه مقالات معرفت شناسی.

ز) تک‌نگاری‌ها (رساله‌های تخصصی):

 1. منطق رواقی: اثر بنسون میتس، ترجمه دکتر مهدی عظیمی؛
 2. نوآوری‌های فلسفه اسلامی: اثر یارعلی کرد فیروزجایی؛
 3. نگرشی نوین بر مسألة اتحاد عاقل و معقول: اثر حسین دیبا؛
 4. مبانی و اصول عرفان نظری: اثر سید یدالله یزدان‌پناه؛
 5. بدیهی و نقش آن در معرفت‌شناسی: اثر عباس عارفی؛
 6. مبانی و فلسفه عرفان نظری: اثر علی امینی‌نژاد، مهدی بابایی و علیرضا کرمانی؛
 7. اعیان ثابته در عرفان اسلامی: اثر اصغر نوروزی؛
 8. ابن‌عربی و اشاعره: اثر محمدعیسی جعفری؛
 9. خیر و شر در مکتب ابن‌عربی: اثر حسن امینی؛
 10. عرفان و عترت (بررسی روایات در منابع عرفانی تا قرن پنجم هجری): اثر سید وحید معتمدی؛
 11. انسان کامل از دیدگاه مولوی: اثر جلیل آقاخانی؛
 12. تفسیر عرفانی از دیدگاه سید حیدر آملی؛
 13. امامت و ولایت در عرفان نظری: اثر محمود جوادی والا.

3) مجلات علمی (نشریه)

 1. نشریه معارف عقلی (دو فصلنامه علمی ـ ترویجی)؛
 2. نشریه معارف منطقی (دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی).

به‌روزرسانی در تاریخ:  1400/05/05

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref