شنبه: 27 مرداد 1397

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است.(بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري «دام ظله» در حکم تنفيذ رياست محترم مؤسسه) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالیدعوت جوان های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

محصولات مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي

فهرست محصولات مرکز

الف) نرم‌افزارهاي جامع کنزالحکمه (معجم موضوعي):

 1. «معجم موضوعي شرح المواقف و تعليقه‌هاي آن» (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛

 2. «معجم موضوعي منابع منطقي» (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي چهارده منبع منطقي و اصطلاح‌نامه نموداري علم منطق)؛

 3. «معجم موضوعي مجموعه مصنّفات شيخ اشراق» (مشتمل بر چکيده و نمايه‌هاي منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق)؛

 4. «معجم موضوعي منابع منطقي» (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 24 منبع منطقي)

 5. «معجم موضوعي منابع فلسفي» (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 36 منبع فلسفي)؛

 6. «معجم موضوعي منابع کلامي» (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 43 منبع کلامي)؛

 7. «معجم موضوعي شرح‌المقاصد» (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي  منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛

 8. «معجم موضوعي منابع عرفاني» (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي 6 منبع مهم عرفاني)؛

 9. «معجم موضوعي الغدير» ( مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتاب شريف الغدير 

ب) نرم‌افزارهاي اصطلاح‌نامه علوم عقلي اسلامي:

 1. «اصطلاح‌نامه منطق » همراه با نمودار درختي 4600 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 50 منبع معتبر؛

 2. «اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسي » همراه با نمودار درختي 1800 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 39 منبع معتبر؛

 3. «اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق » همراه با نمودار درختي 550 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از مجموعه مصنفات شيخ اشراق (مشتمل بر 21 کتاب و رساله) و 7 منبع ديگر؛

 4. «اصطلاح‌نامه عرفان نظري » همراه با نمودار درختي 3600 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 100 منبع معتبر؛

 5. «اصطلاح‌نامه کلام» همراه با نمودار درختي 3650 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 280 منبع معتبر؛

 6. «اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامي» همراه با نمودار درختي 13000 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 190 منبع معتبر؛

ج) نرم‌افزارهاي اعلام و آثار علوم عقلي اسلامي:

 1. «اعلام علوم عقلي» مشخصات مربوط به 8000 عَلَم از اعلام علوم عقلي اسلامي؛

 2. «آثار علوم عقلي» مشخصات مربوط به حدود 50000 اثر از آثار علوم عقلي اسلامي؛

د) کتاب‌هاي معجم موضوعي:

 1. المعجم الموضوعي لشرح المواقف و حاشيتي الجلبي و السيالکوتي (5جلد) مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتابهاي مزبور؛

 2. المعجم الموضوعي لمنتخب الکتب المنطقيه (2جلد) مشتمل بر چکيده و نمايه 14 منبع مهم منطقي؛

 3. المعجم الموضوعي لمجموعهْْ مصنفات شيخ الاشراق (3 جلد) مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتاب مزبور؛

 4. المعجم الموضوعي لعلم الکلام (5جلد) مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 43 منبع کلامي؛

 5. المعجم الموضوعي للفلسفهْْ (5جلد) مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 36 منبع فلسفي؛

 6. المعجم الموضوعي للمنطق (3جلد) مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 24منبع منطقي؛

 7. المعجم الموضوعي لشرح المقاصد (3 جلد) مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتابهاي مزبور؛

 8. المعجم الموضوعي للعرفان (1 جلد) مشتمل بر فهرست‌تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 5 منبع مهم عرفاني؛

 9.  المعجم الموضوعي لکتاب الغدير (2 جلد) مشتمل بر نمايه‌ها و کليدواژه‌هاي کتاب شريف الغدير؛

هـ) کتاب‌هاي اصطلاح‌نامه علوم عقلي اسلامي:

 1. اصطلاح‌نامه عرفان نظري(2جلد)؛

 2. اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق (1جلد)؛

 3. اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسي (1جلد)؛

 4. اصطلاح‌نامه منطق (2جلد)؛

 5. اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامي(5جلد)؛

 6. اصطلاح‌نامه کلام (2جلد)؛

 7. فرهنگنامه عرفان ادبي(1جلد)؛

و) فرهنگ اعلام علوم عقلي اسلامي (5جلد)

ز) کتاب‌هاي کتاب‌شناسي علوم عقلي اسلامي:

 1. کتاب‌شناسي منطق و تاريخ منطق 1 جلد (معرفي 2518 منبع)؛

 2. کتاب‌شناسي فلسفه اسلامي 2 جلد (معرفي 3691 منبع)؛

 3. کتاب‌شناسي تاريخ فلسفه 2 جلد (معرفي 5789 منبع)؛

 4. کتاب‌شناسي علم کلام 3 جلد (معرفي 8770 منبع)؛

 5. کتاب‌شناسي تاريخ کلام 3 جلد (معرفي 7632 منبع)؛

 6. کتاب‌شناسي عرفان اسلامي 2 جلد (معرفي 4488 منبع)؛

 7. کتاب‌شناسي تاريخ عرفان 3 جلد (معرفي 8059 منبع)؛

 8. کتابشناسي فلسفه دين 1جلد (معرفي2094 منبع)؛

 9. کتابشناسي فلسفه سياسي 2جلد (معرفي 4185 منبع)؛

 10. کتابشناسي فلسفه‌هاي مضاف 2جلد (معرفي 4546 منبع)؛

 11. کتابشناسي تفصيلي تاريخ فلسفه اسلامي 5 جلد (معرفي 5050 اثر)

 12. کتابشناسي تفصيلي منطق و تاريخ منطق 3جلد( معرفي 2004 اثر)

 13. کتابشناسي توصيفي فلسفه اخلاق 2جلد؛

 14. فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي( جلد 1و2)؛

ح) مجموعه مقالات (گنجينه معرفت):

 1. جلد اول؛ مجموعه مقالات منطقي و فلسفي؛

 2. جلد دوم؛ مجموعه مقالات کلامي؛

 3. جلد سوم؛ مجموعه مقالاتي درباره دائره‌المعارف‌نويسي و فنون مرتبط

 4. جلد چهارم؛ مجموعه مقالات فلسفه علم کلام

 5. جلد پنجم؛ مجموعه مقالات فلسفه عرفان؛

 6. جلد ششم؛ مجموعه مقالات معرفت شناسي؛

ط) تک‌نگاري‌ها (رساله‌هاي تخصصي):

 1. منطق رواقي؛

 2. نوآوري‌هاي فلسفه اسلامي؛

 3. نگرشي نوين بر مسألة اتحاد عاقل و معقول؛

 4. مباني و اصول عرفان نظري؛

 5. بديهي و نقش آن در معرفت‌شناسي؛

 6. مباني و فلسفه عرفان نظري.

 7. اعيان ثابته در عرفان اسلامي؛

 8. ابن‌عربي و اشاعره؛

 9. خير و شر در مکتب ابن‌عربي؛

 10. عرفان و عترت (بررسي روايات در منابع عرفاني تا قرن پنجم هجري)؛

 11. انسان کامل از ديدگاه مولوي.

به روز رساني شده در تاريخ:  18/11/1395