یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

محصولات مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي

فهرست محصولات مرکز

1) نرم‌افزارها

الف) نرم‌افزارهاي جامع کنزالحکمة (معجم موضوعي):

 1. «معجم موضوعي شرح المواقف و تعليقه‌هاي آن» (کنزالحکمة1)  (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛

 2. «معجم موضوعي منابع منطق» (کنزالحکمة2) (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي چهارده منبع منطقي و اصطلاح‌نامه نموداري علم منطق)؛

 3. «معجم موضوعي مجموعه مصنّفات شيخ اشراق» (کنزالحکمة3) (مشتمل بر چکيده و نمايه‌هاي منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق)؛

 4. «معجم موضوعي منابع منطقي» (کنزالحکمة4) (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 24 منبع منطقي)؛

 5. «معجم موضوعي منابع فلسفي» (کنزالحکمة5) (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 35 منبع فلسفي)؛

 6. «معجم موضوعي منابع کلامي» (کنزالحکمة6) (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 42 منبع کلامي)؛

 7. «معجم موضوعي شرح‌المقاصد» (کنزالحکمة7) (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي  منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛

 8. «معجم موضوعي منابع عرفاني» (کنزالحکمة8) (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي 6 منبع مهم عرفاني)؛

 9. «معجم موضوعي الغدير» (کنزالحکمة9) ( مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتاب شريف الغدير 

 10. «معجم موضوعي علم کلام» (کنزالحکمة10) (مشتمل بر چکيده مطالب شرح‌المواقف و شرح‌المقاصد؛ فهرست تفصيلي 42 منبع مهم کلامي و نمايه‌هاي آنها)؛

 11. «معجم موضوعي فلسفه اسلامي» (کنزالحکمة11) (مشتمل بر چکيده مطالب به همراه نمايه‌هاي 33 منبع فلسفي).

ب) نرم‌افزارهاي اصطلاح‌نامه علوم عقلي اسلامي:

 1. «اصطلاح‌نامه منطق» همراه با نمودار درختي 4600 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 50 منبع معتبر؛

 2. «اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسي» همراه با نمودار درختي 1800 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 39 منبع معتبر؛

 3. «اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق» همراه با نمودار درختي 550 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از مجموعه مصنفات شيخ اشراق (مشتمل بر 21 کتاب و رساله) و 7 منبع ديگر؛

 4. «اصطلاح‌نامه عرفان نظري» همراه با نمودار درختي 13000 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از بیش از 120 منبع معتبر؛

 5. «اصطلاح‌نامه کلام» همراه با نمودار درختي 3650 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 280 منبع معتبر؛

 6. «اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامي» همراه با نمودار درختي 13000 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 190 منبع معتبر؛

 7. «اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق» همراه با نمودار درختي حدود 1300 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 150منبع معتبر؛

 8. «اصطلاح‌نامه فلسفه سياسي» همراه با نمودار درختي حدود 1800 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 600 منبع معتبر؛

 9. اصطلاح‌نامه و نمایه موضوعی منطق رواقی همراه با نمودار، مستند اصطلاحات و مآخذ (لوح فشرده همراه كتاب).

ج) نرم‌افزارهاي کتابشناسي:

 1. «کتابشناسي تفصيلي منطق و تاريخ منطق» حاوي معرفي 2004 کتاب و مقاله به همراه نمايه‌هاي موضوعي منابع مزبور؛ 

 2.  «کتابشناسي تفصيلي تاريخ فلسفه اسلامي» معرفي 5050 منبع به همراه نمايه‌هاي موضوعي. 

د) نرم‌افزارهاي پرونده علمي:

 1. «پرونده‌هاي علمي فلسفه اسلامي» دربردارنده تصوير صفحات انتخاب شده از 382 منبع مهم فلسفه اسلامي در قالب 285 پرونده؛

 2. «پرونده‌هاي علمي منطق» دربردارنده تصوير صفحات انتخاب شده از 164 منبع مهم منطقي. 

هـ) نرم‌افزارهاي اعلام و آثار علوم عقلي اسلامي:

 1. «اعلام علوم عقلي» مشخصات مربوط به 8000 عَلَم از اعلام علوم عقلي اسلامي؛

 2. «آثار علوم عقلي» مشخصات مربوط به حدود 50000 اثر از آثار علوم عقلي اسلامي.

2) کتاب‌ها 

الف) کتاب‌هاي معجم موضوعي:

 1. المعجم الموضوعي لشرح المواقف و حاشيتي الجلبي و السيالکوتي (5 جلد) مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتابهاي مزبور؛

 2. المعجم الموضوعي لمنتخب الکتب المنطقية (2 جلد) مشتمل بر چکيده و نمايه 14 منبع مهم منطقي؛

 3. المعجم الموضوعي لمجموعة مصنفات شيخ الاشراق (3 جلد) مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتاب مزبور؛

 4. المعجم الموضوعي لعلم الکلام (5 جلد) مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 43 منبع کلامي؛

 5. المعجم الموضوعي للفلسفة (5 جلد) مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 36 منبع فلسفي؛

 6. المعجم الموضوعي للمنطق (3 جلد) مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 24منبع منطقي؛

 7. المعجم الموضوعي لشرح المقاصد (3 جلد) مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتابهاي مزبور؛

 8. المعجم الموضوعي للعرفان (1 جلد) مشتمل بر فهرست‌تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 6 منبع مهم عرفاني؛

 9.  المعجم الموضوعي لکتاب الغدير (2 جلد) مشتمل بر نمايه‌ها و کليدواژه‌هاي کتاب شريف الغدير؛

 10. المعجم الموضوعي لمنتخب کتب الفلسفة الاسلامية (7 جلد) مشتمل بر 25000 چکيده، 62000 نمايه ترکيبي و 1400 کليدواژه از 34 منبع مهم فلسفي؛

 11. نمايه موضوعي منابع فلسفه سياسي (1 جلد)؛

 12. نمايه موضوعي منابع فلسفه اخلاق (1 جلد).

ب) کتاب‌هاي اصطلاح‌نامه علوم عقلي اسلامي:

 1. اصطلاح‌نامه عرفان نظري (5 جلد)؛

 2. اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق (1 جلد)؛

 3. اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسي (1 جلد)؛

 4. اصطلاح‌نامه منطق (2 جلد)؛

 5. اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامي (5 جلد)؛

 6. اصطلاح‌نامه کلام (2 جلد)؛

 7. اصطلاح‌نامه فلسفه سياسي (1 جلد)؛

 8. اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق (1 جلد)؛

 9. اصطلاح‌نامه و نمایه موضوعی منطق رواقی (1 جلد).

ج) فرهنگنامه‌هاي علوم عقلي اسلامي:

فرهنگ اعلام علوم عقلي اسلامي (5 جلد). 

د) كتاب‌هاي کتاب‌شناسي علوم عقلي اسلامي:

 1. کتاب‌شناسي منطق و تاريخ منطق 1 جلد (معرفي 2518 منبع)؛

 2. کتاب‌شناسي فلسفه اسلامي 2 جلد (معرفي 3691 منبع)؛

 3. کتاب‌شناسي تاريخ فلسفه 2 جلد (معرفي 5789 منبع)؛

 4. کتاب‌شناسي علم کلام 3 جلد (معرفي 8770 منبع)؛

 5. کتاب‌شناسي تاريخ کلام 3 جلد (معرفي 7632 منبع)؛

 6. کتاب‌شناسي عرفان اسلامي 2 جلد (معرفي 4488 منبع)؛

 7. کتاب‌شناسي تاريخ عرفان 3 جلد (معرفي 8059 منبع)؛

 8. کتاب‌شناسي تفصيلي تاريخ عرفان اسلامي 6 جلد (معرفي 6600 منبع)؛

 9. کتاب‌شناسي فلسفه دين 1 جلد (معرفي 2094 منبع)؛

 10. کتاب‌شناسي فلسفه سياسي 2 جلد (معرفي 4185 منبع)؛

 11. کتاب‌شناسي فلسفه‌هاي مضاف 2 جلد (معرفي 4546 منبع)؛

 12. کتاب‌شناسي تفصيلي تاريخ فلسفه اسلامي 5 جلد (معرفي 5050 منبع)؛

 13. کتاب‌شناسي تفصيلي منطق و تاريخ منطق 3 جلد ( معرفي 2004 منبع)؛

 14. کتاب‌شناسي توصيفي فلسفه اخلاق 2 جلد (معرفي 432 منبع)؛

 15. کتاب‌شناسي تفصيلي فلسفه اسلامي 2 جلد (معرفي 1130 منبع)؛

 16. کتاب‌شناسي تفصيلي کلام 2 جلد (معرفي900 منبع)؛ 

 17. کتاب‌شناسي تفصيلی عرفان اسلامی 3 جلد (معرفی 1263 منبع)؛

 18. کتاب‌شناسي تفصيلي منابع لاتين كلام 1 جلد (معرفي بيش از 1000 منبع)؛ 

 19. کتاب‌شناسي تفصيلي منابع لاتين منطق و فلسفه اسلامي 2 جلد (معرفي بيش از 2200 منبع)؛ 
 20. كتاب‌شناسي تفصيلي منابع لاتين فلسفه‌هاي مضاف 1 جلد (معرفي بيش از 1000 منبع)؛

 21. کتاب‌شناسي اجمالي منابع لاتين کلام 2 جلد (معرفي بيش از 3500 منبع)؛

 22. کتاب‌شناسي اجمالي منابع لاتين عرفان اسلامي 1 جلد (معرفي بيش از 2000 کتاب و مقاله)؛

 23. کتاب‌شناسي اجمالي منابع لاتين منطق و فلسفه اسلامي  2 جلد (معرفي بيش از 4000 کتاب و مقاله)؛

 24. کتاب‌شناسي اجمالي منابع لاتين فلسفه‌هاي مضاف 1 جلد (معرفي بيش از 2500 کتاب و مقاله)؛

 25. فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي 3 جلد (معرفي 1500 نسخه خطي)؛
 26. فهرستواره نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي 2 جلد (معرفي 2000 نسخه).

هـ) مدخل‌هاي دائرة‌المعارف علوم عقلي اسلامي

 1. مدخل‌هاي دائرة‌المعارف منطق (1 جلد)؛

 2. مدخل‌های دائرة‌المعارف فلسفه اخلاق (1 جلد)؛

 3. مدخل‌های دائرة‌المعارف معرفت‌شناسی (1 جلد).

و) مجموعه مقالات (گنجينه معرفت):

 1. جلد اول: مجموعه مقالات منطقي و فلسفي؛

 2. جلد دوم: مجموعه مقالات کلامي؛

 3. جلد سوم: مجموعه مقالاتي درباره دائرةالمعارف‌نويسي و فنون مرتبط؛

 4. جلد چهارم: مجموعه مقالات فلسفه علم کلام؛

 5. جلد پنجم: مجموعه مقالات فلسفه عرفان؛

 6. جلد ششم: مجموعه مقالات معرفت شناسي.

ز) تک‌نگاري‌ها (رساله‌هاي تخصصي):

 1. منطق رواقي: اثر بنسون ميتس، ترجمه دکتر مهدي عظيمي؛ 

 2. نوآوري‌هاي فلسفه اسلامي: اثر يارعلي کرد فيروزجايي؛ 

 3. نگرشي نوين بر مسألة اتحاد عاقل و معقول: اثر حسين ديبا؛ 

 4. مباني و اصول عرفان نظري: اثر سيد يدالله يزدان‌پناه؛ 

 5. بديهي و نقش آن در معرفت‌شناسي: اثر عباس عارفي؛ 

 6. مباني و فلسفه عرفان نظري: اثر علي اميني‌نژاد، مهدي بابايي و عليرضا کرماني؛ 

 7. اعيان ثابته در عرفان اسلامي: اثر اصغر نوروزي؛ 

 8. ابن‌عربي و اشاعره: اثر محمدعيسي جعفري؛ 

 9. خير و شر در مکتب ابن‌عربي: اثر حسن اميني؛ 

 10. عرفان و عترت (بررسي روايات در منابع عرفاني تا قرن پنجم هجري): اثر سيد وحيد معتمدي؛ 

 11. انسان کامل از ديدگاه مولوي: اثر جليل آقاخاني؛

 12. تفسير عرفاني از ديدگاه سيد حيدر آملي؛

 13. امامت و ولایت در عرفان نظری: اثر محمود جوادی والا

3) مجلات علمي (نشريه)

 1. نشريه معارف عقلي (دو فصلنامه علمي ـ ترويجي)؛

 2. نشريه معارف منطقي (دو فصلنامه علمي ـ پژوهشي).

به‌روزرساني در تاريخ:  1400/07/07

پيام‌رسان ايتا
پيام‌رسان سروش