کتاب‌های تدوین شده توسط مرکز

کتاب‌ها 

الف) کتاب‌های معجم موضوعی:

 1. المعجم الموضوعی لشرح المواقف و حاشیتی الجلبی و السیالکوتی (5 جلد) مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های کتابهای مزبور؛

 2. المعجم الموضوعی لمنتخب الکتب المنطقیة (2 جلد) مشتمل بر چکیده و نمایه 14 منبع مهم منطقی؛

 3. المعجم الموضوعی لمجموعة مصنفات شیخ الاشراق (3 جلد) مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های کتاب مزبور؛

 4. المعجم الموضوعی لعلم الکلام (5 جلد) مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های 43 منبع کلامی؛

 5. المعجم الموضوعی للفلسفة (5 جلد) مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های 36 منبع فلسفی؛

 6. المعجم الموضوعی للمنطق (3 جلد) مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های 24منبع منطقی؛

 7. المعجم الموضوعی لشرح المقاصد (3 جلد) مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های کتابهای مزبور؛

 8. المعجم الموضوعی للعرفان (1 جلد) مشتمل بر فهرست‌تفصیلی مطالب و نمایه‌های 6 منبع مهم عرفانی؛

 9.  المعجم الموضوعی لکتاب الغدیر (2 جلد) مشتمل بر نمایه‌ها و کلیدواژه‌های کتاب شریف الغدیر؛

 10. المعجم الموضوعی لمنتخب کتب الفلسفة الاسلامیة (7 جلد) مشتمل بر 25000 چکیده، 62000 نمایه ترکیبی و 1400 کلیدواژه از 34 منبع مهم فلسفی؛

 11. نمایه موضوعی منابع فلسفه سیاسی (1 جلد)؛

 12. نمایه موضوعی منابع فلسفه اخلاق (1 جلد).

ب) کتاب‌های اصطلاح‌نامه علوم عقلی اسلامی:

 1. اصطلاح‌نامه عرفان نظری (2 جلد)؛ موجود نمی‌باشد

 2. اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق (1 جلد)؛

 3. اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسی (1 جلد)؛

 4. اصطلاح‌نامه منطق (2 جلد)؛

 5. اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامی (5 جلد)؛

 6. اصطلاح‌نامه کلام (2 جلد)؛

 7. اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی (1 جلد)؛

 8. اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق (1 جلد)؛

 9. اصطلاح‌نامه و نمایه موضوعی منطق رواقی (1 جلد).

ج) فرهنگنامه‌های علوم عقلی اسلامی:

 1. فرهنگ اعلام علوم عقلی اسلامی (5 جلد). 

د) كتاب‌های کتاب‌شناسی علوم عقلی اسلامی:

 1. کتاب‌شناسی منطق و تاریخ منطق 1 جلد (معرفی 2518 منبع)؛

 2. کتاب‌شناسی فلسفه اسلامی 2 جلد (معرفی 3691 منبع)؛

 3. کتاب‌شناسی تاریخ فلسفه 2 جلد (معرفی 5789 منبع)؛

 4. کتاب‌شناسی علم کلام 3 جلد (معرفی 8770 منبع)؛

 5. کتاب‌شناسی تاریخ کلام 3 جلد (معرفی 7632 منبع)؛

 6. کتاب‌شناسی عرفان اسلامی 2 جلد (معرفی 4488 منبع)؛

 7. کتاب‌شناسی تاریخ عرفان 3 جلد (معرفی 8059 منبع)؛

 8. کتاب‌شناسی تفصیلی تاریخ عرفان اسلامی 6 جلد (معرفی 6600 منبع)؛

 9. کتابشناسی فلسفه دین 1 جلد (معرفی 2094 منبع)؛

 10. کتابشناسی فلسفه سیاسی 2 جلد (معرفی 4185 منبع)؛

 11. کتابشناسی فلسفه‌های مضاف 2 جلد (معرفی 4546 منبع)؛

 12. کتابشناسی تفصیلی تاریخ فلسفه اسلامی 5 جلد (معرفی 5050 منبع)؛

 13. کتابشناسی تفصیلی منطق و تاریخ منطق 3 جلد ( معرفی 2004 منبع)؛

 14. کتابشناسی توصیفی فلسفه اخلاق 2 جلد (معرفی 432 منبع)؛

 15. کتابشناسی تفصیلی فلسفه اسلامی 2 جلد (معرفی 1130 منبع)؛

 16. کتاب‌شناسی تفصیلی کلام 2 جلد (معرفی900 منبع)؛

 17. کتاب‌شناسی تفصیلی منابع لاتین كلام 1 جلد (معرفی بیش از 1000 منبع)؛

 18. کتاب‌شناسی تفصیلی منابع لاتین منطق و فلسفه اسلامی 2 جلد (معرفی بیش از 2200 منبع)؛

 19. كتاب‌شناسی تفصیلی منابع لاتین فلسفه‌های مضاف 1 جلد (معرفی بیش از 1000 منبع)؛

 20. کتابشناسی اجمالی منابع لاتین کلام 2 جلد (معرفی بیش از 3500 منبع)؛

 21. کتابشناسی اجمالی منابع لاتین عرفان اسلامی 1 جلد (معرفی بیش از 2000 کتاب و مقاله)؛

 22. کتابشناسی اجمالی منابع لاتین منطق و فلسفه اسلامی  2 جلد (معرفی بیش از 4000 کتاب و مقاله)؛

 23. کتاب‌شناسی اجمالی منابع لاتین فلسفه‌های مضاف 1 جلد (معرفی بیش از 2500 کتاب و مقاله)؛

 24. فهرست نسخه‌های عکسی علوم عقلی اسلامی 3 جلد (معرفی 1500 نسخه خطی)؛

 25. فهرستواره نسخه‌های عکسی علوم عقلی اسلامی 2 جلد (معرفی 2000 نسخه).

هـ) مدخل‌های دائرة‌المعارف علوم عقلی اسلامی

 1. مدخل‌های دائرة‌المعارف منطق (1 جلد)؛

 2. مدخل‌های دائرة‌المعارف فلسفه اخلاق (1 جلد)؛

 3. مدخل‌های دائرة‌المعارف معرفت‌شناسی (1 جلد).

 

و) مجموعه مقالات (گنجینه معرفت):

 1. جلد اول: مجموعه مقالات منطقی و فلسفی؛

 2. جلد دوم: مجموعه مقالات کلامی؛

 3. جلد سوم: مجموعه مقالاتی درباره دائرةالمعارف‌نویسی و فنون مرتبط؛

 4. جلد چهارم: مجموعه مقالات فلسفه علم کلام؛

 5. جلد پنجم: مجموعه مقالات فلسفه عرفان؛

 6. جلد ششم: مجموعه مقالات معرفت شناسی.

ز) تک‌نگاری‌ها (رساله‌های تخصصی):

 1. منطق رواقی: اثر بنسون میتس، ترجمه دکتر مهدی عظیمی؛ 

 2. نوآوری‌های فلسفه اسلامی: اثر یارعلی کرد فیروزجایی؛ 

 3. نگرشی نوین بر مسألة اتحاد عاقل و معقول: اثر حسین دیبا؛ 

 4. مبانی و اصول عرفان نظری: اثر سید یدالله یزدان‌پناه؛ 

 5. بدیهی و نقش آن در معرفت‌شناسی: اثر عباس عارفی؛ 

 6. مبانی و فلسفه عرفان نظری: اثر علی امینی‌نژاد، مهدی بابایی و علیرضا کرمانی؛ 

 7. اعیان ثابته در عرفان اسلامی: اثر اصغر نوروزی؛ 

 8. ابن‌عربی و اشاعره: اثر محمدعیسی جعفری؛ 

 9. خیر و شر در مکتب ابن‌عربی: اثر حسن امینی؛ 

 10. عرفان و عترت (بررسی روایات در منابع عرفانی تا قرن پنجم هجری): اثر سید وحید معتمدی؛ 

 11. انسان کامل از دیدگاه مولوی: اثر جلیل آقاخانی؛

 12.  تفسیر عرفانی از دیدگاه سید حیدر آملی؛

 13. امامت و ولایت در عرفان نظری: اثر محمود جوادی والا.

3) مجلات علمی (نشریه)

 1. نشریه معارف عقلی (دو فصلنامه علمی ـ ترویجی)؛

 2. نشریه معارف منطقی (دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی).

به‌روزرسانی در تاریخ:  1400/05/05

پیام‌رسان ایتا
پیام‌رسان سروش