جمعه: 22 فروردین 1399

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است.(بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري «دام ظله» در حکم تنفيذ رياست محترم مؤسسه) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

کتاب‌هاي تدوين شده توسط مرکز

کتاب‌ها 

الف) کتاب‌هاي معجم موضوعي:

 1. المعجم الموضوعي لشرح المواقف و حاشيتي الجلبي و السيالکوتي (5 جلد) مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتابهاي مزبور؛ 20 درصد تخفيف: 41.600 تومان

 2. المعجم الموضوعي لمنتخب الکتب المنطقية (2 جلد) مشتمل بر چکيده و نمايه 14 منبع مهم منطقي؛ 20 درصد تخفيف: 21.600 تومان

 3. المعجم الموضوعي لمجموعة مصنفات شيخ الاشراق (3 جلد) مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتاب مزبور؛ 20 درصد تخفيف: 17.600 تومان

 4. المعجم الموضوعي لعلم الکلام (5 جلد) مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 43 منبع کلامي؛ 20 درصد تخفيف: 32.000 تومان

 5. المعجم الموضوعي للفلسفة (5 جلد) مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 36 منبع فلسفي؛ 20 درصد تخفيف: 26.400 تومان

 6. المعجم الموضوعي للمنطق (3 جلد) مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 24منبع منطقي؛ 20 درصد تخفيف: 12.800 تومان

 7. المعجم الموضوعي لشرح المقاصد (3 جلد) مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتابهاي مزبور؛ 40 درصد تخفيف: 198.000 تومان

 8. المعجم الموضوعي للعرفان (1 جلد) مشتمل بر فهرست‌تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 6 منبع مهم عرفاني؛ 40 درصد تخفيف: 81.600 تومان

 9.  المعجم الموضوعي لکتاب الغدير (2 جلد) مشتمل بر نمايه‌ها و کليدواژه‌هاي کتاب شريف الغدير؛ 40 درصد تخفيف: 148.200 تومان

 10. المعجم الموضوعي لمنتخب کتب الفلسفة الاسلامية (7 جلد) مشتمل بر 25000 چکيده، 62000 نمايه ترکيبي و 1400 کليدواژه از 34 منبع مهم فلسفي. 40 درصد تخفيف: 558.600 تومان

ب) کتاب‌هاي اصطلاح‌نامه علوم عقلي اسلامي:

 1. اصطلاح‌نامه عرفان نظري (2 جلد)؛ موجود نمي‌باشد

 2. اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق (1 جلد)؛ 40 درصد تخفيف: 54.600 تومان

 3. اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسي (1 جلد)؛ 40 درصد تخفيف: 96.000 تومان

 4. اصطلاح‌نامه منطق (2 جلد)؛ 40 درصد تخفيف: 180.000 تومان

 5. اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامي (5 جلد)؛ 40 درصد تخفيف: 455.400 تومان

 6. اصطلاح‌نامه کلام (2 جلد)؛ 40 درصد تخفيف: 175.800 تومان

 7. اصطلاح‌نامه فلسفه سياسي (1 جلد)؛ 40 درصد تخفيف: 87.600 تومان

 8. اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق (1 جلد). 40 درصد تخفيف: 94.800 تومان

ج) فرهنگنامه‌هاي علوم عقلي اسلامي:

 1. فرهنگ اعلام علوم عقلي اسلامي (5 جلد). 

  20 درصد تخفيف: 38.000 تومان

د) كتاب‌هاي کتاب‌شناسي علوم عقلي اسلامي:

 1. کتاب‌شناسي منطق و تاريخ منطق 1 جلد (معرفي 2518 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 79.800 تومان

 2. کتاب‌شناسي فلسفه اسلامي 2 جلد (معرفي 3691 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 123.000 تومان

 3. کتاب‌شناسي تاريخ فلسفه 2 جلد (معرفي 5789 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 161.400 تومان

 4. کتاب‌شناسي علم کلام 3 جلد (معرفي 8770 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 240.600 تومان

 5. کتاب‌شناسي تاريخ کلام 3 جلد (معرفي 7632 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 214.800 تومان

 6. کتاب‌شناسي عرفان اسلامي 2 جلد (معرفي 4488 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 138.600 تومان

 7. کتاب‌شناسي تاريخ عرفان 3 جلد (معرفي 8059 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 214.800 تومان

 8. کتاب‌شناسي تفصيلي تاريخ عرفان اسلامي 6 جلد (معرفي 6600 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 478.800 تومان

 9. کتابشناسي فلسفه دين 1 جلد (معرفي 2094 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 68.400 تومان

 10. کتابشناسي فلسفه سياسي 2 جلد (معرفي 4185 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 129.000 تومان

 11. کتابشناسي فلسفه‌هاي مضاف 2 جلد (معرفي 4546 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 163.800 تومان

 12. کتابشناسي تفصيلي تاريخ فلسفه اسلامي 5 جلد (معرفي 5050 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 403.800 تومان

 13. کتابشناسي تفصيلي منطق و تاريخ منطق 3 جلد ( معرفي 2004 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 218.400 تومان

 14. کتابشناسي توصيفي فلسفه اخلاق 2 جلد (معرفي 432 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 116.400 تومان

 15. کتابشناسي تفصيلي فلسفه اسلامي 2 جلد (معرفي 1130 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 145.200 تومان

 16. کتاب‌شناسي تفصيلي کلام 2 جلد (معرفي900 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 141.000 تومان

 17. کتابشناسي منابع لاتين کلام 2 جلد (معرفي بيش از 3500 منبع)؛ 40 درصد تخفيف: 126.600 تومان

 18. کتابشناسي منابع لاتين عرفان اسلامي 1 جلد (معرفي بيش از 2000 کتاب و مقاله)؛ 40 درصد تخفيف: 70.200 تومان

 19. کتابشناسي منابع لاتين منطق و فلسفه اسلامي  2 جلد (معرفي بيش از 4000 کتاب و مقاله)؛ 40 درصد تخفيف: 135.600 تومان

 20. کتاب‌شناسي منابع لاتين فلسفه‌هاي مضاف 1 جلد (معرفي بيش از 2500 کتاب و مقاله)؛ 40 درصد تخفيف: 87.600 تومان

 21. فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي 3 جلد (معرفي 1500 نسخه خطي)؛ 40 درصد تخفيف: 243.000 تومان

 22. فهرستواره نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي 2 جلد (معرفي 2000 نسخه). 40 درصد تخفيف: 170.400 تومان

هـ) مجموعه مقالات (گنجينه معرفت):

 1. جلد اول: مجموعه مقالات منطقي و فلسفي؛ 7.000 تومان

 2. جلد دوم: مجموعه مقالات کلامي؛ 4.100 تومان

 3. جلد سوم: مجموعه مقالاتي درباره دائرةالمعارف‌نويسي و فنون مرتبط؛ 8.800 تومان

 4. جلد چهارم: مجموعه مقالات فلسفه علم کلام؛ 30 درصد تخفيف: 56.700 تومان

 5. جلد پنجم: مجموعه مقالات فلسفه عرفان؛ 30 درصد تخفيف: 68.600 تومان

 6. جلد ششم: مجموعه مقالات معرفت شناسي. 30 درصد تخفيف: 52.500 تومان

و) تک‌نگاري‌ها (رساله‌هاي تخصصي):

 1. منطق رواقي: اثر بنسون ميتس، ترجمه دکتر مهدي عظيمي؛ 

  30 درصد تخفيف: 18.900 تومان

 2. نوآوري‌هاي فلسفه اسلامي: اثر يارعلي کرد فيروزجايي؛ 

  14.000 تومان

 3. نگرشي نوين بر مسألة اتحاد عاقل و معقول: اثر حسين ديبا؛ 

  3.000 تومان

 4. مباني و اصول عرفان نظري: اثر سيد يدالله يزدان‌پناه؛ 

  30 درصد تخفيف: 50.400 تومان

 5. بديهي و نقش آن در معرفت‌شناسي: اثر عباس عارفي؛ 

  30 درصد تخفيف: 42.000 تومان

 6. مباني و فلسفه عرفان نظري: اثر علي اميني‌نژاد، مهدي بابايي و عليرضا کرماني؛ 

  30 درصد تخفيف: 27.300 تومان

 7. اعيان ثابته در عرفان اسلامي: اثر اصغر نوروزي؛ 

  2.600 تومان

 8. ابن‌عربي و اشاعره: اثر محمدعيسي جعفري؛ 

  3.900 تومان

 9. خير و شر در مکتب ابن‌عربي: اثر حسن اميني؛ 

  3.900 تومان

 10. عرفان و عترت (بررسي روايات در منابع عرفاني تا قرن پنجم هجري): اثر سيد وحيد معتمدي؛ 

  3.400 تومان

 11. انسان کامل از ديدگاه مولوي: اثر جليل آقاخاني. 

  30 درصد تخفيف: 17.500 تومان

3) مجلات علمي (نشريه)

 1. نشريه معارف عقلي (دو فصلنامه علمي ـ ترويجي)؛

 2. نشريه معارف منطقي (دو فصلنامه علمي ـ پژوهشي).

به‌روزرساني در تاريخ:  1398/11/14

پيام‌رسان ايتا
پيام‌رسان سروش