یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

نرم‌افزارهاي توليدي توسط مرکز

نرم‌افزارها

الف) نرم‌افزارهاي جامع کنزالحکمة (معجم موضوعي):

 1. «معجم موضوعي شرح المواقف و تعليقه‌هاي آن» (کنزالحکمة1)  (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛

 2. «معجم موضوعي منابع منطق» (کنزالحکمة2) (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي چهارده منبع منطقي و اصطلاح‌نامه نموداري علم منطق)؛

 3. «معجم موضوعي مجموعه مصنّفات شيخ اشراق» (کنزالحکمة3) (مشتمل بر چکيده و نمايه‌هاي منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق)؛

 4. «معجم موضوعي منابع منطقي» (کنزالحکمة4) (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 24 منبع منطقي)؛

 5. «معجم موضوعي منابع فلسفي» (کنزالحکمة5) (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 35 منبع فلسفي)؛

 6. «معجم موضوعي منابع کلامي» (کنزالحکمة6) (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 42 منبع کلامي)؛

 7. «معجم موضوعي شرح‌المقاصد» (کنزالحکمة7) (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي  منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛

 8. «معجم موضوعي منابع عرفاني» (کنزالحکمة8) (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي 6 منبع مهم عرفاني)؛

 9. «معجم موضوعي الغدير» (کنزالحکمة9) (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتاب شريف الغدير)؛

 10. «معجم موضوعي علم کلام» (کنزالحکمة10) (مشتمل بر چکيده مطالب شرح‌المواقف و شرح‌المقاصد؛ فهرست تفصيلي 42 منبع مهم کلامي و نمايه‌هاي آنها)؛

 11. «معجم موضوعي فلسفه اسلامي» (کنزالحکمة11) (مشتمل بر چکيده مطالب به همراه نمايه‌هاي 33 منبع فلسفي).

ب) نرم‌افزارهاي اصطلاح‌نامه علوم عقلي اسلامي:

 1. «اصطلاح‌نامه منطق» همراه با نمودار درختي 4600 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 50 منبع معتبر؛

 2. «اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسي» همراه با نمودار درختي 1800 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 39 منبع معتبر؛

 3. «اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق» همراه با نمودار درختي 550 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از مجموعه مصنفات شيخ اشراق (مشتمل بر 21 کتاب و رساله) و 7 منبع ديگر؛

 4. «اصطلاح‌نامه عرفان نظري» همراه با نمودار درختي 13000 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از بیش از 120 منبع معتبر؛

 5. «اصطلاح‌نامه کلام» همراه با نمودار درختي 3650 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 280 منبع معتبر؛

 6. «اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامي» همراه با نمودار درختي 13000 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 190 منبع معتبر؛

 7. «اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق» همراه با نمودار درختي حدود 1300 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 150منبع معتبر؛

 8. «اصطلاح‌نامه فلسفه سياسي» همراه با نمودار درختي حدود 1800 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 600 منبع معتبر؛

 9.  اصطلاح‌نامه و نمایه موضوعی منطق رواقی همراه با نمودار، مستند اصطلاحات و مآخذ (لوح فشرده همراه كتاب).

ج) نرم‌افزارهاي کتابشناسي:

 1. «کتابشناسي تفصيلي منطق و تاريخ منطق» حاوي معرفي 2004 کتاب و مقاله به همراه نمايه‌هاي موضوعي منابع مزبور؛ 

 2.  «کتابشناسي تفصيلي تاريخ فلسفه اسلامي» معرفي 5050 منبع به همراه نمايه‌هاي موضوعي. 

د) نرم‌افزارهاي پرونده علمي:

 1. «پرونده‌هاي علمي فلسفه اسلامي» دربردارنده تصوير صفحات انتخاب شده از 382 منبع مهم فلسفه اسلامي در قالب 285 پرونده؛ 

 2. «پرونده‌هاي علمي منطق» دربردارنده تصوير صفحات انتخاب شده از 164 منبع مهم منطقي. 

هـ) نرم‌افزارهاي اعلام و آثار علوم عقلي اسلامي:

 1. «اعلام علوم عقلي» مشخصات مربوط به 8000 عَلَم از اعلام علوم عقلي اسلامي؛

 2. «آثار علوم عقلي» مشخصات مربوط به حدود 50000 اثر از آثار علوم عقلي اسلامي.

به‌روزرساني در تاريخ:  1400/05/05

پيام‌رسان ايتا
پيام‌رسان سروش