نرم‌افزارهای تولیدی توسط مرکز

نرم‌افزارها

الف) نرم‌افزارهای جامع کنزالحکمة (معجم موضوعی):

 1. «معجم موضوعی شرح المواقف و تعلیقه‌های آن» (کنزالحکمة1)  (مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛

 2. «معجم موضوعی منابع منطق» (کنزالحکمة2) (مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های چهارده منبع منطقی و اصطلاح‌نامه نموداری علم منطق)؛

 3. «معجم موضوعی مجموعه مصنّفات شیخ اشراق» (کنزالحکمة3) (مشتمل بر چکیده و نمایه‌های منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق)؛

 4. «معجم موضوعی منابع منطقی» (کنزالحکمة4) (مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب به همراه نمایه‌های 24 منبع منطقی)؛

 5. «معجم موضوعی منابع فلسفی» (کنزالحکمة5) (مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب به همراه نمایه‌های 35 منبع فلسفی)؛

 6. «معجم موضوعی منابع کلامی» (کنزالحکمة6) (مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب به همراه نمایه‌های 42 منبع کلامی)؛

 7. «معجم موضوعی شرح‌المقاصد» (کنزالحکمة7) (مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های  منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛

 8. «معجم موضوعی منابع عرفانی» (کنزالحکمة8) (مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های 6 منبع مهم عرفانی)؛

 9. «معجم موضوعی الغدیر» (کنزالحکمة9) (مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های کتاب شریف الغدیر)؛

 10. «معجم موضوعی علم کلام» (کنزالحکمة10) (مشتمل بر چکیده مطالب شرح‌المواقف و شرح‌المقاصد؛ فهرست تفصیلی 42 منبع مهم کلامی و نمایه‌های آنها)؛

 11. «معجم موضوعی فلسفه اسلامی» (کنزالحکمة11) (مشتمل بر چکیده مطالب به همراه نمایه‌های 33 منبع فلسفی).

ب) نرم‌افزارهای اصطلاح‌نامه علوم عقلی اسلامی:

 1. «اصطلاح‌نامه منطق» همراه با نمودار درختی 4600 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 50 منبع معتبر؛

 2. «اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسی» همراه با نمودار درختی 1800 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 39 منبع معتبر؛

 3. «اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق» همراه با نمودار درختی 550 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از مجموعه مصنفات شیخ اشراق (مشتمل بر 21 کتاب و رساله) و 7 منبع دیگر؛

 4. «اصطلاح‌نامه عرفان نظری» همراه با نمودار درختی 3600 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 100 منبع معتبر؛

 5. «اصطلاح‌نامه کلام» همراه با نمودار درختی 3650 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 280 منبع معتبر؛

 6. «اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامی» همراه با نمودار درختی 13000 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 190 منبع معتبر؛

 7. «اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق» همراه با نمودار درختی حدود 1300 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 150منبع معتبر؛

 8. «اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی» همراه با نمودار درختی حدود 1800 اصطلاح، تعاریف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 600 منبع معتبر؛

 9.  اصطلاح‌نامه و نمایه موضوعی منطق رواقی همراه با نمودار، مستند اصطلاحات و مآخذ (لوح فشرده همراه كتاب).

ج) نرم‌افزارهای کتابشناسی:

 1. «کتابشناسی تفصیلی منطق و تاریخ منطق» حاوی معرفی 2004 کتاب و مقاله به همراه نمایه‌های موضوعی منابع مزبور؛ 

 2.  «کتابشناسی تفصیلی تاریخ فلسفه اسلامی» معرفی 5050 منبع به همراه نمایه‌های موضوعی. 

د) نرم‌افزارهای پرونده علمی:

 1. «پرونده‌های علمی فلسفه اسلامی» دربردارنده تصویر صفحات انتخاب شده از 382 منبع مهم فلسفه اسلامی در قالب 285 پرونده؛ 

 2. «پرونده‌های علمی منطق» دربردارنده تصویر صفحات انتخاب شده از 164 منبع مهم منطقی. 

هـ) نرم‌افزارهای اعلام و آثار علوم عقلی اسلامی:

 1. «اعلام علوم عقلی» مشخصات مربوط به 8000 عَلَم از اعلام علوم عقلی اسلامی؛

 2. «آثار علوم عقلی» مشخصات مربوط به حدود 50000 اثر از آثار علوم عقلی اسلامی.

به‌روزرسانی در تاریخ:  1400/05/05

پیام‌رسان ایتا
پیام‌رسان سروش