مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

پاسخ به مقاله «نقد كتابشناسي منطق و تاريخ منطق» / رضا اميري (مسئول واحد کتاب‌شناسي)

پيش‌تر مقاله‌اي با عنوان معرفي و نقد «کتابشناسي منطق و تاريخ منطق» در نخستين شماره از نشريه وزين «فصلنامه نقد كتاب، اطلاع رساني و ارتباطات» منتشر شده‌ بود که وب‌سايت مرکز پژوهشي دائره المعارف نيز خلاصه‌اي از آن را باز نشر کرده بود.

انتشار محصولي ديگر از مرکز پژوهشي دائره المعارف علوم عقلي اسلامي: کتابشناسي تفصيلي تاريخ فلسفه اسلامي (5 جلدي)

معرفي

اين کتاب که با عنوان «کتاب‌شناسي تفصيلي تاريخ فلسفه اسلامي» منتشر شده است و در آن به معرفي 5050 کتاب و مقاله از کتابخانه‌هاي مختلف پرداخته‌ايم، بخشي ديگر از مجموعه کتاب‌شناسي‌هاي تفصيلي علوم عقلي مرکز است که در آنها بيش از بيست هزار عنوان کتاب و مقاله معرفي شده است.

كتاب‌شناسي‌هاي مركز دو دسته‌اند:

برگزاري سلسله جلسات گروه علمي عرفان ادبي با حضور جناب آقاي دكتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد ( معرفي و نقد فرهنگ‌نامه عرفان ادبي پيش از انتشار)

 

سلسله جلسات گروه علمي عرفان ادبي مرکز پژوهشي دائره‌المعارف با حضور مدير قطب علمي تحقيق در متون حکمي و عرفاني جناب آقاي دكتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد در قم و اصفهان برگزار شد

انتشار دومين جلد از «فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي»

كتاب‌شناسي تفصيلي منطق و تاريخ منطق همراه با نمايه مطالب منتشر شد

گنجينه معرفت «6» (مجموعه مقالات معرفت شناسي) منتشر شد