مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

انتشار دومين جلد از «فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي»

كتاب‌شناسي تفصيلي منطق و تاريخ منطق همراه با نمايه مطالب منتشر شد

گنجينه معرفت «6» (مجموعه مقالات معرفت شناسي) منتشر شد

گنجينه معرفت «5»، (مجموعه مقالات فلسفه عرفان) منتشر شد

گنجينه معرفت «4»، (مجموعه مقالات فلسفه علم کلام) منتشر شد

نخستين جلد از کتاب «فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي» منتشر شد

کتاب حاضر، نخستين جلد از مجموعة فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي است که 500 نسخه، شامل 1136 رساله را دربرگرفته است. در هر يك از مجلدات بعدي نيز ۵۰۰ نسخه معرفي خواهد شد.