شنبه: 2 بهمن 1400

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

کتاب «اعيان ثابته در عرفان اسلامي» منتشر شد

نويسنده: اصغر نوروزي

استاد راهنما: استاد حسن رمضاني

استاد مشاور و ارزياب: استاد علي اميني‌نژاد

انتشار کتاب «ابن عربي و اشاعره»

 نويسنده پايان‌نامه: آقاي محمدعيسي جعفري

استاد راهنما: استاد سيد يدالله يزدان‌پناه

استاد مشاور: استاد محمدرضا مصطفي‌پور

استاد ارزياب: استاد علي اميني‌نژاد

کتاب «عرفان و عترت » منتشر شد

  بررسي روايات در منابع عرفاني تاقرن پنجم هجري

نويسنده: سيد وحيد معتمدي

استاد راهنما: استاد علي اميني‌نژاد