واحد تدوين و آماده‌سازي آثار

 هدف:‌ آماده‌سازي دستاوردهاي مرکز براي انتشار و عرضه به علاقه‌مندان علوم عقلي اسلامي.

هر يک از فعاليت‌هاي مرکز، دستاوردها و آثاري خواهد داشت که علاوه بر بهره‌مندي پژوهشگران مرکز، قابل استفاده براي همه پژوهشگران علوم عقلي اسلامي در موضوعات مختلف است. از اين رو، اين دستاوردها به صورت کتاب در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد. اين واحد، آماده‌سازي نهايي اين دستاوردها براي عرضه به عموم علاقه‌مندان علوم عقلي اسلامي را به عهده دارد.
فعاليت‌هاي اين واحد به ترتيب زير سامان يافته است:
 
کتاب‌هاي مرجع
2) معاجم موضوعي منتشر شده :
ح) المعجم الموضوعي للعرفان (1 جلد)، مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 6 منبع مهم عرفاني؛
ط) المعجم الموضوعي لکتاب الغدير (2 جلد)، مشتمل بر نمايه‌هاي کتاب الغدير؛
 
3) کتاب‌شناسي
1-3) فارسي و عربي
 
 
ط) کتاب‌شناسي تفصيلي منطق وتاريخ منطق(3 جلد)؛
2-3) لاتين
4) اصطلاح‌نامه
5) فرهنگ‌نامه
الف) فرهنگ‌نامه عرفان ادبي؛
 
مجموعه مقالات گنجينه معرفت
اين مجموعه‌ها دربر گيرنده مقالاتي است که در روند فعاليت‌هاي مرکز تهيه شده و يا در نشريه معارف عقلي به چاپ رسيده‌اند. واحد تدوين مرکز با تفکيک موضوعي اين مقالات تا کنون مجموعه‌هاي زير را منتشر کرده است:
مجموعه‌هاي ديگري از گنجينه معرفت که در حال  آماده‌سازي جهت انتشار است از اين قرار است:
‌أ) جلد چهارم؛ فلسفه علم کلام؛
‌ب) جلد پنجم؛  فلسفه عرفان؛
‌ج) جلد ششم؛ مجموعه مقالات معرفت‌شناسي .
 
کتب تک‌نگاري
تدوين کتب تخصصي در زمينه علوم عقلي
تدوين رساله‌ها و مقالات تخصصي در موضوعات مهم علوم عقلي اسلامي که در راستاي زمينه‌سازي براي تدوين فرهنگ‌نامه‌هاي علوم عقلي و دائره المعارف يا در راستاي تدوين متون درسي دوره‌هاي آموزشي مرکز باشد، از جمله فعاليت‌هاي اين مرکز است.
تاکنون پنج اثر در اين زمينه منتشر شده است:
 
پايان‌نامه‌ها
يکي ديگر از فعاليت‌هاي مرکز در واحد تدوين متون، آماده‌سازي پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي آموزشي و تربيت محقق عرفان، به صورت کتاب و عرضه آنها براي استفاده عموم پژوهشگران و علاقه‌مندان است. در اين راستا، تنها پايان‌نامه‌هايي که از قوت علمي بيشتري برخوردارند، با همکاري خود نويسندگان پس از تکميل و اصلاح عرضه مي‌شوند.
پايان‌نامه‌هاي زير تا کنون منتشر شده است:
 
ه)    انسان کامل از ديدگاه مولوي/ جليل آقاخاني؛