امور محققان

برخي فعاليت‌هاي اين واحد

  1. کليه فعاليت‌هاي مربوط به ثبت‌نام و تشکيل پرونده براي محققان و نيروهاي مورد نياز مرکز؛
  2. پي‌گيري امور مربوط به دريافت گزارش کار محققان، اعضاي هيئت علمي، همکاران علمي، و دانش‌پژوهان مرکز؛
  3. تهيه و تنظيم جدول حق‌الزحمه سالانه محققان و نيروهاي پروژه‌اي؛
  4. پي‌گيري امور مربوط به تنظيم و تمديد قرارداد نيروهاي مرکز؛
  5. پي‌گيري امور مربوط به تصويب پايه علمي محققان، اعضاي هيئت علمي و همکاران علمي مرکز؛
  6. محاسبه و پرداخت حقوق و مزاياي نيروهاي مرکز؛
  7. سرويس دهي اداري به محققان، همچون: صدور گواهي همکاري، ثبت مرخصي و ... .