پنجشنبه: 23 اردیبهشت 1400

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري «دام ظله» در حکم تنفيذ رياست محترم مؤسسه) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

نرم‌افزارهاي توليدي توسط مرکز

نرم‌افزارها

الف) نرم‌افزارهاي جامع کنزالحکمة (معجم موضوعي):

 1. «معجم موضوعي شرح المواقف و تعليقه‌هاي آن» (کنزالحکمة1)  (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛ 30 درصد تخفيف: 9.800 تومان

 2. «معجم موضوعي منابع منطق» (کنزالحکمة2) (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي چهارده منبع منطقي و اصطلاح‌نامه نموداري علم منطق)؛ 30 درصد تخفيف: 15.400 تومان

 3. «معجم موضوعي مجموعه مصنّفات شيخ اشراق» (کنزالحکمة3) (مشتمل بر چکيده و نمايه‌هاي منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق)؛ 30 درصد تخفيف: 11.900 تومان

 4. «معجم موضوعي منابع منطقي» (کنزالحکمة4) (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 24 منبع منطقي)؛ 30 درصد تخفيف: 11.200 تومان

 5. «معجم موضوعي منابع فلسفي» (کنزالحکمة5) (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 35 منبع فلسفي)؛ 30 درصد تخفيف: 14.000 تومان

 6. «معجم موضوعي منابع کلامي» (کنزالحکمة6) (مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 42 منبع کلامي)؛ 30 درصد تخفيف: 14.000 تومان

 7. «معجم موضوعي شرح‌المقاصد» (کنزالحکمة7) (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي  منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛ 30 درصد تخفيف: 7.000 تومان

 8. «معجم موضوعي منابع عرفاني» (کنزالحکمة8) (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي 6 منبع مهم عرفاني)؛ 30 درصد تخفيف: 10.500 تومان

 9. «معجم موضوعي الغدير» (کنزالحکمة9) (مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتاب شريف الغدير)؛ 30 درصد تخفيف: 10.500 تومان

 10. «معجم موضوعي علم کلام» (کنزالحکمة10) (مشتمل بر چکيده مطالب شرح‌المواقف و شرح‌المقاصد؛ فهرست تفصيلي 42 منبع مهم کلامي و نمايه‌هاي آنها)؛ 30 درصد تخفيف: 24.500 تومان

 11. «معجم موضوعي فلسفه اسلامي» (کنزالحکمة11) (مشتمل بر چکيده مطالب به همراه نمايه‌هاي 33 منبع فلسفي). 30 درصد تخفيف: 24.500 تومان

ب) نرم‌افزارهاي اصطلاح‌نامه علوم عقلي اسلامي:

 1. «اصطلاح‌نامه منطق» همراه با نمودار درختي 4600 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 50 منبع معتبر؛ 30 درصد تخفيف: 18.900 تومان

 2. «اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسي» همراه با نمودار درختي 1800 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 39 منبع معتبر؛ 30 درصد تخفيف: 18.900 تومان

 3. «اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق» همراه با نمودار درختي 550 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از مجموعه مصنفات شيخ اشراق (مشتمل بر 21 کتاب و رساله) و 7 منبع ديگر؛ 30 درصد تخفيف: 9.800 تومان

 4. «اصطلاح‌نامه عرفان نظري» همراه با نمودار درختي 3600 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 100 منبع معتبر؛ 30 درصد تخفيف: 18.900 تومان

 5. «اصطلاح‌نامه کلام» همراه با نمودار درختي 3650 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 280 منبع معتبر؛ 30 درصد تخفيف: 18.900 تومان

 6. «اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامي» همراه با نمودار درختي 13000 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 190 منبع معتبر؛30 درصد تخفيف: 19.600 تومان

 7. «اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق» همراه با نمودار درختي حدود 1300 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 150منبع معتبر؛ 30 درصد تخفيف: 18.900 تومان

 8. «اصطلاح‌نامه فلسفه سياسي» همراه با نمودار درختي حدود 1800 اصطلاح، تعاريف و مستندات اصطلاحات با استفاده از 600 منبع معتبر. 30 درصد تخفيف: 18.900 تومان

ج) نرم‌افزارهاي کتابشناسي:

 1. «کتابشناسي تفصيلي منطق و تاريخ منطق» حاوي معرفي 2004 کتاب و مقاله به همراه نمايه‌هاي موضوعي منابع مزبور؛ 

  30 درصد تخفيف: 11.200 تومان

 2.  «کتابشناسي تفصيلي تاريخ فلسفه اسلامي» معرفي 5050 منبع به همراه نمايه‌هاي موضوعي. 

  30 درصد تخفيف: 15.400 تومان

 

د) نرم‌افزارهاي پرونده علمي:

 1. «پرونده‌هاي علمي فلسفه اسلامي» دربردارنده تصوير صفحات انتخاب شده از 382 منبع مهم فلسفه اسلامي در قالب 285 پرونده؛ 

  30 درصد تخفيف: 31.500 تومان

 2. «پرونده‌هاي علمي منطق» دربردارنده تصوير صفحات انتخاب شده از 164 منبع مهم منطقي. 

  30 درصد تخفيف: 19.600 تومان

   

هـ) نرم‌افزارهاي اعلام و آثار علوم عقلي اسلامي:

 1. «اعلام علوم عقلي» مشخصات مربوط به 8000 عَلَم از اعلام علوم عقلي اسلامي؛ 30 درصد تخفيف: 9.800 تومان

 2. «آثار علوم عقلي» مشخصات مربوط به حدود 50000 اثر از آثار علوم عقلي اسلامي. 30 درصد تخفيف: 11.200 تومان

به‌روزرساني در تاريخ:  1398/11/14

پيام‌رسان ايتا
پيام‌رسان سروش