امور محققان

برخی فعالیت‌های این واحد

  1. کلیه فعالیت‌های مربوط به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای محققان و نیروهای مورد نیاز مرکز؛
  2. پی‌گیری امور مربوط به دریافت گزارش کار محققان، اعضای هیئت علمی، همکاران علمی، و دانش‌پژوهان مرکز؛
  3. تهیه و تنظیم جدول حق‌الزحمه سالانه محققان و نیروهای پروژه‌ای؛
  4. پی‌گیری امور مربوط به تنظیم و تمدید قرارداد نیروهای مرکز؛
  5. پی‌گیری امور مربوط به تصویب پایه علمی محققان، اعضای هیئت علمی و همکاران علمی مرکز؛
  6. محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای نیروهای مرکز؛
  7. سرویس دهی اداری به محققان، همچون: صدور گواهی همکاری، ثبت مرخصی و ... .