سفارش مقالات منطق

تعريف فعاليت

اهداف

قلمرو

مراحل انجام كار

كارهاي انجام شده

دستآوردها و محصولات عرضه شده

كارهاي در دست اجرا

اعضاء و همكاران واحد و ...