درک درست از نیاز زمان و تکالیف گران حوزه

پایه این مرکز علمی و تحقیقی بر درک درست از نیاز زمان و تکالیف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است. این کار در عین آنکه استمرار تلاش خیرخواهانة کسانی است که از آغاز تأسیس حوزه علمیه در اندیشه تعالی و تکامل پیوسته آن بوده‌اند، سرآغاز فرخنده‌ای نیز برای اهتمام و اعتنا به راه‌های ناپیموده و کارهای ناشده محسوب می‌گردد (بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری «دام ظله» در حکم تنفیذ بنیانگذار فقید مؤسسه).