معرفی نرم افزار کنزالحکمه

جهت استفاده از مجموعه نرم‌افزارهای کنزالحکمه، می‌توانید فایل زیر را که معرفی قابلیت‌های فنی نرم‌افزار می‌باشد، دریافت نمایید.


دیدگاه