واحد اصطلاح‌نامه فلسفه

تعريف واحد و هدف از راه‌اندازي آن

اين واحد زيرگروه اصطلاحيابي و مدخل شناسي است که با اهداف زير راه‌اندازي شده است:
1. استخراج اصطلاحات فلسفي همراه با تعاريف آن در راستاي تدوين اصطلاح‌نامه؛
2. تعيين جايگاه هر اصطلاح در کل فلسفه تحت عنوان روابط اصطلاحنامه‌اي که نتيجه آن درختواره فلسفه است؛
3. تعيين مدخلهاي دائره‌المعارفي و فرهنگنامه‌اي با نظر به تعاريف و روابط اصطلاحات در راستاي تهيه و زمينه‌سازي تدوين مقالات فرهنگنامه‌اي و دائره‌المعارفي
 
کارهاي انجام‌شده
1. استخراج حدود 30هزار اصطلاح از بيش از 150 عنوان کتاب فلسفي و بررسي بيش از 20هزار آن همراه با تهيه درختواره‌ها و تعيين مداخل؛
2. تکميل روابط و تعاريف و مداخل اصطلاحات اشراقي و توزيع نرم‌افزار حکمت الاشراق؛
3. تکمیل روابط و تعاریف اصطلاح‌نامه فلسفه با بیش از 13هزار اصطلاح فلسفی؛
4. استخراج قواعد فلسفی، مستندسازی و دسته بندی آنها مطابق سرفصل‌های فلسفه (بیش از 3هزار قاعده فلسفی)؛
کارهاي در دست اقدام
* بررسي مداخل دائره‌المعارف؛