واحد تايپ و بايگاني اسناد علمي

در اين قسمت تايپ، تصحيح و مقابلة فيش‌ها و ساير اسناد علمي صورت مي‌گيرد.

در حال حاضر با 3 نيروي ساعتي و چند نيروي پروژه‌اي اين وظيفه در حال پيگيري است. بعد از تايپ شدن، کليه اسناد بايگاني شده و در مواقع لزوم در اختيار محققين قرار داده مي‌شود.