واحد تایپ و بایگانی اسناد علمی

در این قسمت تایپ، تصحیح و مقابلة فیش‌ها و سایر اسناد علمی صورت می‌گیرد.

در حال حاضر با 3 نیروی ساعتی و چند نیروی پروژه‌ای این وظیفه در حال پیگیری است. بعد از تایپ شدن، کلیه اسناد بایگانی شده و در مواقع لزوم در اختیار محققین قرار داده می‌شود.