انتشار چهارمين شماره از دوفصلنامه معارف منطقي

چهارمين شماره از دوفصلنامه معارف منطقي (بهار و تابستان 1395) شامل مقالاتي است با عناوين زير :

  • «تجربيات» در نظام منطق ارسطويي و منطق تجربي در انديشه شهيد صدر/ نويسنده: محمدعلي اسماعيلي
  • ارسطو و شکل چهارم قياس حملي/ نويسنده: سيدمهدي پورموسوي
  • مقايسه مباني فلسسفي منطق ارسطويي و فازي/ نويسنده: مهدي خبازي کناري
  • ذات گرايي از ديدگاه منطق‌دانان مسلمان و نتايج فلسفي آن/ نويسنده: رحمت‌الله رضايي
  • استدلال شرطي در قرآن کريم/ نويسنده: محمدرضا محمدعليزاده
  • ارزيابي تحليل استيونسون از مسئله «tonk» / نويسندگان: مرتضي مزگي نژاد، لطف‌الله نبوي و سيدمحمدعلي حجتي

گفتني است که:

معارف منطقي مجله‌اي علمي ـ تخصصي در زمينه منطق با رويکرد‌هاي ذيل است:  منطق قديم (همچون: منطق ارسطويي، منطق مگاري و منطق رواقي) منطق اسلامي (همچون: منطق فارابي، منطق سينوي، منطق اشراقي، منطق صدرايي) منطق جديد (همچون: منطق گزاره‌ها، منطق محمولات، منطق موجهات و منطق ربط) و فلسفه منطق.

 از اهداف جدي نشريه، مقايسه بين منطق قديم ، منطق اسلامي و منطق جديد همراه با نقد و بررسي و نيز مباحث تاريخي و سير تطور آرا و بررسي ريشه‌هاي تحول آراي منطقي است. افزون بر اين، «معارف منطقي» در پي ارائه پژوهش‌هايي در زمينه رابطه منطق با علوم يا امور مرتبط مانند منطق و معرفت‌شناسي، منطق و زبان، و منطق در آيات و روايات است. ازاين‌رو، نشر و گسترش پژوهش‌هاي محققان در زمينه‌هاي يادشده را مايه مباهات مي‌دانيم.