شنبه: 2 بهمن 1400

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

آغاز جلسات دومين شوراي علمي عرفان نظري

 يکي از مهمترين کارهاي تحقيقي در مرکز پژوهشي دائره‌المعارف تدوين اصطلاح‌نامه علوم عقلي و تعيين مدخل‌هاي دائره‌المعارف و فرهنگ‌نامه آن است.

شوراي علمي هر رشته که از اساتيد و متخصصان آن علم تشکيل شده‌اند عهده‌دار اين فعاليت تحقيقي هستند.