ثبت منابع لاتین

اهم فعالیت‌های این واحد در سه زمینه:  الف) ثبت مشخصات منابع   ب) درجه‌بندی منابع  ج) استخراج موضوعات منابع می‌باشد.

الف) ثبت مشخصات منابع:

تعریف
نوع اثر، پدیدآوران، عنوان، مشخصات چاپ و نشر، زبان و محل نگهداری، از جمله اطلاعاتی است كه در این نوع فعالیت‌ شناسایی و ثبت و استفاده و بازیابی آن به شكل رایانه‌ای و چاپی فراهم می‌گردد.
هدف
اطلاع‌رسانی نسبت به منابع علوم عقلی اسلامی ـ در حد اطلاعات شناسنامه‌ای ـ ‌به پژوهشگران علوم عقلی و مؤلفان مقالات فرهنگنامه و دائرةالمعارف.

قلمرو

الف) از جهت منبع:

  1. همه منابع علوم عقلی اسلامی، در حدّ امكان: منابع رشته‌های فلسفه، منطق، كلام، عرفان، معرفت‌شناسی، فلسفه‌های مضاف؛
  2. منابع مهم و تأثیرگذار فلسفی، كلامی و عرفانی غیر‌اسلامی، مرتبط با علوم عقلی اسلامی.

‌ب) از جهت زبان: منابع موجود در زبان انگلیسی.
‌ج) از جهت كتابخانه: بعضی كتابخانه‌های مهم قم و آستان قدس و مجلس شورای اسلامی.

ب) تعیین درجه منابع: 

تعریف
تعیین مقدار اهمیت و اعتبار هر یك از منابع علوم عقلی اسلامی در چهار درجه بر اساس شیوه‌نامه مرکز.
هدف
الف) اطلاع رسانی به پژوهشگران علوم عقلی؛
‌ب) تعیین دامنه تتبّع در نرم‌افزارهای مربوط به كتاب‌شناسی‌های مختلف برای ایجاد سرعت و تسهیل در امر تحقیق؛
‌ج) استفاده از آن در تشخیص منابع مهمتر برای تحقیقات و برنامه‌های مختلف دائره‌المعارف از قبیلِ فهرست‌نویسی، چكیده‌نویسی، مدخل‌یابی، فرهنگ‌نامه‌ها، دائره‌المعارف و... .

ج) استخراج موضوعات منابع (به صورت درختی):

تعریف
مراد از استخراج و ثبت موضوعات منابع، انتخاب عناوین مهم و كلّی رشته‌های مختلف علوم عقلی مطرح شده در هر یك از منابع، در حد معرفی اجمالی محتوایی یك منبع و ثبت آنها به صورت درختی با قابلیت استفاده رایانه‌ای و در قالب كتاب است. 
 هدف
‌الف) قابل استفاده شدن كتاب‌شناسی‌ها، از طریق مشخص ساختن و تفكیك دقیق موضوعات منابع؛
‌ب) امكان تعیین دامنه تحقیق از طریق انتخاب موضوعات مورد نظر؛
‌ج) دست‌یابی آسان و سریع به محل درج مطالب منابع.

قلمرو
الف) منابع مهم در همه رشته‌های علوم عقلی؛
‌ب) موضوعات خاص در برخی رشته‌ها: مثل: موضوع تاریخ فلسفه و موضوعات مشابه آن؛
‌ج) منابع فارسی، عربی و لاتین (توضیحات منابع فارسی و عربی در قسمت ثبت منابع فارسی و عربی ذکر شده است).

دستآوردها:
كتابشناسی‌ها در دو قالب اجمالی و تفصیلی منتشر خواهند شد كه در اجمالی به مشخصات شناسنامه‌ای كتاب و معرفی موضوع كلی و غالب منبع اكتفا شده است اما در كتابشناسی تفصیلی به معرفی محتوای منبع نیز پرداخته شده است. بدین صورت كه مطالب اصلی هر صفحه با یك نمایه و آوردن صفحه آن مشخص شده است و در فهرست موضوعات تمام نمایه‌ها در زیر كلیدواژه خاص خود قابل دست‌یابی هستند:
الف) کتاب‌شناسی‌های اجمالی:
تعداد كتب شناسایی و ثبت اطلاعات شده:  12420 منبع به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اردو و غیره.

از این تعداد 7643 منبع به صورت مستقیم و 4777 منبع به صورت غیرمستقیم از طریق كتابشناسی‌ها و كتاب‌نامه‌ها خصوصاً مجموعه Index Islamicus به شرح زیر شناسایی و ثبت شده است:

شناسایی مستقیم: منطق و فلسفه: 2580 عنوان؛ کلام: 2235 عنوان؛ فلسفه‌های مضاف: 1535 عنوان؛ عرفان: 1293 عنوان.

شناسایی غیرمستقیم: منطق و فلسفه: 1498 عنوان؛ کلام: 1590 عنوان؛ فلسفه‌های مضاف: 964 عنوان؛ عرفان: 725 عنوان.

ب) کتاب‌شناسی‌های تفصیلی:

تاکنون موضوعات 5621 کتاب و مقاله (به صورت درختی) به شرح زیر استخراج و به ترتیب زیر آماده چاپ و عرضه است:

  • منطق و فلسفه:  -----------------------  2214 عنوان
  • کلام: -------------------------------   1068 عنوان
  • عرفان: -------------------------------  1139 عنوان
  • فلسفه‌های مضاف: -----------------------  1200 عنوان
تاریخ به‌روزرسانی: 1397/07/15

دیدگاه