مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

محصولي ديگر از مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي: معجم موضوعي منابع عرفاني (کنزالحکمه 8)

 

(مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب به همراه نمايه‌هاي 6 منبع مهم عرفاني)؛

ويژگي‌هاي نرم‌افزار:

انتشار کتاب اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسي به همراه لوح فشرده

نخستين شماره از دوفصلنامه علمي تخصصي معارف منطقي منتشر شد

انتشار کتاب اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق به همراه لوح فشرده

کتاب اصطلاح‌نامه عرفان نظري در دو جلد به همراه لوح فشرده منتشر شد

تهيه اصطلاح‌نامه‌هاي علوم، از نمونه‌هاي مهم سامان‌دهي مسائل و مباحث علوم بشري است که نقش مهمي در ايجاد جامعيت، گستردگي، سرعت و دقت در پژوهش‌هاي علمي دارد.

انتشار کتاب المعجم الموضوعي لشرح‌المقاصد (3 جلد) به همراه لوح فشرده