مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

انتشار کتاب اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسي به همراه لوح فشرده

نخستين شماره از دوفصلنامه علمي تخصصي معارف منطقي منتشر شد

انتشار کتاب اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق به همراه لوح فشرده

کتاب اصطلاح‌نامه عرفان نظري در دو جلد به همراه لوح فشرده منتشر شد

تهيه اصطلاح‌نامه‌هاي علوم، از نمونه‌هاي مهم سامان‌دهي مسائل و مباحث علوم بشري است که نقش مهمي در ايجاد جامعيت، گستردگي، سرعت و دقت در پژوهش‌هاي علمي دارد.

انتشار کتاب المعجم الموضوعي لشرح‌المقاصد (3 جلد) به همراه لوح فشرده

الشيخ شفيق جرادي (از علماي برجسته لبنان): ديدار من از مرکز پژوهشي دائره‌المعارف سودمندترين دستاورد سفر من به ايران است

شيخ شفيق جرادي (عالم برجسته لبناني) در سفر خود به ايران روز دوشنبه 19 خرداد 1393 از مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي ديدار کردند.

مدير کل مرکز آموزشي و پژوهشي معهد المعارف الحکميه پس از معرفي اهم فعاليت‌هاي مؤسسه متبوع خود در لبنان، با اهداف و فعاليت‌هاي مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي نيز آشنا شدند.