مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

گنجينه معرفت «4»، (مجموعه مقالات فلسفه علم کلام) منتشر شد

نخستين جلد از کتاب «فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي» منتشر شد

کتاب حاضر، نخستين جلد از مجموعة فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي است که 500 نسخه، شامل 1136 رساله را دربرگرفته است. در هر يك از مجلدات بعدي نيز ۵۰۰ نسخه معرفي خواهد شد.

انتشار کتاب «المعجم الموضوعی لکتاب الغدیر» (دوجلد)

دومين شماره از دوفصلنامه علمي تخصصي معارف منطقي منتشر شد

در دومين شماره از اين نشريه مي‌خوانيم:
نقد نظام تعريف مشايي در انديشه سهروردي / محمدعلي اسماعيلي

انتشار کتاب‌شناسي توصيفي فلسفه اخلاق (جلد دوم)

نويسنده: جناب حجت‌الاسلام آقاي حسين احمدي

نخستين جلد از فرهنگ‌نامه عرفان ادبي آماده انتشار است

حجت‌الاسلام والمسلمين رضا نوروزي (مسئول واحد اصطلاح‌نامه عرفان ادبي):
نخستین جلد از فرهنگ‌نامه عرفان ادبي (اصطلاح‌نامه ادبيات عرفاني) آماده انتشار است