مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

آغاز جلسات دومين شوراي علمي عرفان نظري

 يکي از مهمترين کارهاي تحقيقي در مرکز پژوهشي دائره‌المعارف تدوين اصطلاح‌نامه علوم عقلي و تعيين مدخل‌هاي دائره‌المعارف و فرهنگ‌نامه آن است.

شوراي علمي هر رشته که از اساتيد و متخصصان آن علم تشکيل شده‌اند عهده‌دار اين فعاليت تحقيقي هستند.

کتاب «خير و شر در مکتب ابن‌عربي» منتشر شد.


کتاب «مباني و فلسفه عرفان نظري» منتشر شد