یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

سیزدهمين شماره از نشریه علمی - پژوهشی معارف منطقی منتشر شد

در این شماره می خوانیم:

سخن نخست (ص 5)
عسکری سلیمانی امیری (سردبیر)
 
مطلقه عامه در تطور تاریخ (ص 7)
ابراهیم بازرگانی
 
بررسی اشکال قياس اقترانی شرطی و تحليل ديدگاه سمرقندی در حل آن 23)
سيدمحمد حسيني دولت‌آباد و علي‌اصغر جعفري ولني
 
بررسی ديدگاه ابن‌سينا و متأخران درباره تمايز ميان دوام و ضرورت 45)
رحمت‌الله رضايي
 
بررسی تحليلی اعتبار منطقی و حجّيت برهان انباشتی در اثبات باورهای دينی 67)
امير شفيعي و محمدجواد اصغري
 
سازگاری فرمول‌بندی 2رشر نسبت به احکام قضايای موجهه مرکبه کاتبی (ص 87)
سیداحمد فقیه
 
چيستی قضيه با تأکيد بر نقش اغراض تکلم105)
مجتبي قرباني، عسگر ديرباز و محمدعلي عبداللهی

 

پيام‌رسان ايتا
پيام‌رسان سروش