واحد فناوري اطلاعات

وظايف واحد:

  1.  تحليل، طراحي و ورود اطلاعات کليه نرم‌افزارهاي مورد نياز مرکز؛
  2.  پي‌گيري برنامه نويسي نرم‌افزارهاي مرکز تا مرحله انجام آن؛
  3. برنامه نويسي برخي نرم‌افزارهاي ساده؛
  4. انجام انواع گزارش‌گيري از بانک‌هاي اطلاعاتي مرکز.
  5. ...