واحد فناوری اطلاعات

وظایف واحد:

  1.  تحلیل، طراحی و ورود اطلاعات کلیه نرم‌افزارهای مورد نیاز مرکز؛
  2.  پی‌گیری برنامه نویسی نرم‌افزارهای مرکز تا مرحله انجام آن؛
  3. برنامه نویسی برخی نرم‌افزارهای ساده؛
  4. انجام انواع گزارش‌گیری از بانک‌های اطلاعاتی مرکز.
  5. ...

دیدگاه